Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2004-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 8

Strona 1 z 2
L 270/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego „Monteban”, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 9g ust. 5 lit. b),

(6)

w dyrektywie 70/524/EWG są spełnione. Dlatego Monteban powinien zostać zatwierdzony na dziesięć lat jako dodatek paszowy powiązany z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i włączony do wykazu rozdziału I, o którym mowa w art. 9t lit. b) tej dyrektywy. Zezwolenie dla dodatku paszowego jest teraz powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i zastępuje poprzednie zezwolenie, które nie było powiązane z żadną konkretną osobą, wobec tego należy anulować zezwolenie wymienione w drugiej kolejności. Ponieważ nie istnieją żadne powody podyktowane względami bezpieczeństwa, uzasadniające natychmiastowe wycofanie produktu narazyny z rynku, należy dopuścić okres przejściowy wynoszący sześć miesięcy na upłynnienie istniejących zapasów tego dodatku paszowego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG kokcydiostatyki objęte załącznikiem I do tej dyrektywy przed 1 stycznia 1988 r. zostały tymczasowo zatwierdzone, począwszy od 1 kwietnia 1998 r., i przeniesione do załącznika B rozdział I w celu przeprowadzenia ich ponownej oceny jako dodatków paszowych powiązanych z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obrotu. Produkt narazyny, Monteban, jest dodatkiem należącym do grupy „Kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych”, wymienionych w rozdziale I załącznika B do dyrektywy 70/524/EWG. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie Montebanu do obrotu przedłożyła wniosek o zezwolenie oraz dokumentację, zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust. 4 tej dyrektywy. Artykuł 9g ust. 6 dyrektywy 70/524/EWG zezwala na automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania zezwolenia dla dodatków do czasu, aż Komisja podejmie decyzję, w wypadku gdy, z przyczyn niezależnych od posiadacza zezwolenia, nie jest możliwe podjęcie żadnej decyzji w sprawie wniosku przed upływem ważności zezwolenia. Ten przepis stosuje się do zezwolenia dla Montebanu. Komisja zwróciła się 26 kwietnia 2001 r. do Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt o pełną ocenę ryzyka i wniosek ten został następnie przekazany Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności. W toku procesu ponownej oceny zażądano wielu dodatkowych informacji i w związku z tym zakończenie ponownej oceny w terminie określonym w art. 9g było niemożliwe. Zespół Naukowy ds. Dodatków, Produktów lub Substancji Stosowanych w Paszach dla Zwierząt, działający przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności, przedstawił pozytywną opinię w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności Montebanu w wypadku kurcząt przeznaczonych do tuczu. Ponowna ocena Montebanu przeprowadzona przez Komisję wykazała, że odpowiednie warunki ustanowione

(7)

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika B do dyrektywy 70/524/EWG wprowadza się następujące zmiany: skreśla się dodatek paszowy narazynę, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”. Artykuł 2 Dodatek paszowy Monteban, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia zostaje zatwierdzony do wykorzystania w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym Załączniku. Artykuł 3 Zezwala się na wykorzystanie istniejących zapasów narazyny w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 17 z 200418.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dz. U. L270 - 16 z 200418.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 11 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L270 - 5 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 4 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 3 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

 • Dz. U. L270 - 1 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.