Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE (1)

Data ogłoszenia:2004-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 26

L 271/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1472/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dnia 28 marca 2004 r. Finlandia przedłożyła program krajowej kontroli scrapie, który uważa się za spełniający wymagane kryteria, ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Finlandia najprawdopodobniej posiada na swoim terytorium najniższy stopień rozpowszechnienia scrapie. Odpowiednio, finlandzki program kontroli krajowej scrapie powinien być przyjęty.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminowania pewnych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego załącznik VIII, sekcja 1 rozdział A lit. b) ppkt ii),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 uwzględnia stwierdzenie programów krajowej kontroli scrapie Krajów Członkowskich, jeśli stosują się one do określonych kryteriów, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 uwzględnia także definicje jakichkolwiek dodatkowych gwarancji, które mogą być wymagane w handlu i przywozie wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Na podstawie programu kontroli krajowej scrapie, Finlandii powinna zostać przyznana zgoda na odstępstwo od programu hodowlanego, uwzględnionego w decyzji 2003/100/WE. Ponadto dodatkowe gwarancje handlowe wymagane załącznikiem VII rozdział A i załącznikiem IX rozdział E do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1874/2003, jak również wszystkie inne warunki uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, powinny zostać zastosowane wobec Finlandii.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1874/2003 powinno być zatem odpowiednio zmienione.

(2)

Decyzja Komisji 2003/100/WE z dnia 13 lutego 2003 r. ustanawia minimalne wymagania w celu ustalenia programów hodowlanych, mających na celu zapobieganie pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u owiec (2), pod warunkiem że każdy Kraj Członkowski wprowadzi program hodowlany w celu selekcji, mającej na celu zapobieganie TSE w określonych stadach owiec. Decyzja 2003/100/WE uwzględnia również możliwość odstępstw od wymagań wobec Krajów Członkowskich, dotyczących ustanowienia programu hodowlanego na bazie ich programu krajowej kontroli scrapie, przedłożonego i zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001, w którym uwzględnia się ciągłą, aktywną kontrolę wszystkich stad, gospodarstw tego Kraju Członkowskiego, w których stwierdzono śmierć zwierząt z grupy owiec i kóz.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 jest zastąpiony tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2003 (3) zatwierdziło programy krajowej kontroli scrapie Danii i Szwecji. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 876/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 52). (2) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 41. (3) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 12.

19.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/27

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Kraje Członkowskie, których program krajowej kontroli scrapie został zatwierdzony Dania Finlandia Szwecja.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 43 z 200419.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dz.U. L 269 z 17.8.2004)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Malty zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3130)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowacką zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3123)

 • Dz. U. L271 - 40 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowenii zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3121)

 • Dz. U. L271 - 38 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2004 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii

 • Dz. U. L271 - 36 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L271 - 34 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L271 - 33 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 97/2004 zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 2281/2003 i (WE) nr 2299/2003 ustalających cenę nieodziarnionej bawełny na rynku światowym

 • Dz. U. L271 - 31 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2004 w sprawie zmian w systemie pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

 • Dz. U. L271 - 29 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L271 - 28 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L271 - 24 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany załącznika XI rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L271 - 20 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L271 - 18 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotyczące nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania kwoty cła tymczasowego nałożonego na przywóz tereftalanu polietylenu pochodzącego z Australii i Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu tereftalanu polietylenu pochodzącego z Pakistanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia tymczasowych opłat celnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.