Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2004 w sprawie zmian w systemie pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

Data ogłoszenia:2004-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 31

19.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1475/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2004 w sprawie zmian w systemie pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze jaj (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 oraz art. 8 ust. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„4. W przypadku gdyby wydanie pozwoleń na wywóz prowadziło lub mogło prowadzić do przekroczenia wolnych kwot budżetowych, lub do wyczerpania w branym pod uwagę okresie maksymalnych ilości dopuszczonych na eksport z refundacją – uwzględniając limity określone w art. 8 ust. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 – lub gdyby nie zezwoliło na zapewnienie ciągłości eksportu w dalszej części tego okresu, Komisja może:

Warunki ekonomiczne eksportowych rynków produkcji jaj i produktów jajecznych są bardzo zróżnicowane i zmienne. Konieczne jest zatem sprecyzowanie warunków, w jakich przyznawane są refundacje wywozowe dla produktów tego sektora. Aby lepiej osiągnąć cele dotyczące przystosowania sposobu przydzielania ilości produktów dopuszczonych na eksport z refundacją, a także te dotyczące najbardziej efektywnego użytkowania dostępnych zasobów – do czego odnosi się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 – należy poszerzyć okoliczności przewidziane w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 (2), w jakich Komisja może przedsięwziąć środki zmierzające do ograniczenia wydawania lub składania wniosków o refundacje wywozowe w przewidzianym okresie rozpatrywania złożonych wniosków. Należy również przewidzieć, w zależności od miejsca przeznaczenia, okoliczności, w jakich środki te mogą zostać przedsięwzięte. Zatem rozporządzenie (WE) nr 596/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

a) ustalić procentowo liczbę zezwoleń na żądane ilości;

b) odrzucić wnioski, dla których dotychczas nie przyznano pozwoleń na wywóz;

(2)

c) zawiesić składanie wniosków o pozwolenie na wywóz na maksymalny okres pięciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia na dłuższy, postanowiony stosownie do procedury określonej w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75, okres.

Wnioski o pozwolenie na wywóz złożone w okresie zawieszenia nie zostaną przyjęte.

(3)

Środki przewidziane w pierwszym akapicie mogą zostać przedsięwzięte lub dostosowane do kategorii produktu i miejsca przeznaczenia.”.

(4)

2) Dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wydaną przez Komitet Zarządzający ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 33.

„4a Środki przewidziane w ust. 4 mogą zostać przedsięwzięte także wtedy, gdy wnioski o pozwolenie na wywóz opiewają na ilości przekraczające lub mogące przekroczyć ilości normalnego zbytu do danego miejsca przeznaczenia oraz gdy wydanie żądanych pozwoleń niesie ze sobą ryzyko spekulacji, zniekształceń na polu konkurencji pomiędzy wykonawcami bądź zakłócenia wymiany gospodarczej, czy też rynku wspólnotowego”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 271/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 43 z 200419.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dz.U. L 269 z 17.8.2004)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Malty zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3130)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowacką zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3123)

 • Dz. U. L271 - 40 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowenii zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3121)

 • Dz. U. L271 - 38 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2004 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii

 • Dz. U. L271 - 36 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L271 - 34 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L271 - 33 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 97/2004 zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 2281/2003 i (WE) nr 2299/2003 ustalających cenę nieodziarnionej bawełny na rynku światowym

 • Dz. U. L271 - 29 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L271 - 28 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L271 - 26 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE (1)

 • Dz. U. L271 - 24 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany załącznika XI rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L271 - 20 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L271 - 18 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotyczące nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania kwoty cła tymczasowego nałożonego na przywóz tereftalanu polietylenu pochodzącego z Australii i Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu tereftalanu polietylenu pochodzącego z Pakistanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia tymczasowych opłat celnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.