Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2004-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 36

L 271/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1478/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych. Załącznik I powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie z efektem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 23 czerwca i 13 lipca 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicz-

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1149/2004 (Dz.U. L 222 z 23.6.2004, str. 17).

19.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/37

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zmienia się w następujący sposób: 1. Wpis „Gus Kouvenhoven (alias a) Kouenhoven, b) Kouenhaven). Data urodzenia: 15 września 1942 r. Inne informacje: właściciel hotelu Africa, prezes zarządu firmy Oriental Timber Company” zastępuje się następującym tekstem: „Gus Kouwenhoven (alias a) Kouenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Data urodzenia: 15 września 1942 r. Inne informacje: właściciel hotelu Africa, prezes zarządu firmy Oriental Timber Company.”. 2. Wpis „Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Data urodzenia: a) 14 grudnia 1947 r., b) 18 października 1946 r., c) nieznana). Narodowość: ukraińska. Niemieckie paszporty (nazwisko: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelskie paszporty: a) 6019832 (6/11/94–5/11/99), b) 9001689 (23/1/97–22/1/02), c) 90109052 (26/11/97). Rosyjski paszport: KI0861177; boliwijski paszport: 65118; grecki paszport: brak danych. Właściciel firmy Exotic Tropical Timber Enterprises” zastępuje się następującym tekstem: „Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Data urodzenia: a) 14 grudnia 1947 r., b) 18 października 1946 r., c) nieznana). Narodowość: izraelska. Sfałszowane niemieckie paszporty (nazwisko: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelskie paszporty: a) 6019832 (6/11/94–5/11/99), b) 9001689 (23/1/97–22/1/02), c) 90109052 (26/11/97). Rosyjski paszport: KI0861177; boliwijski paszport: 65118; grecki paszport: brak danych. Właściciel firmy Exotic Tropical Timber Enterprises.”. 3. Wpis „Baba Jobe. Narodowość: gambijska. Inne informacje: dyrektor firmy Gambia New Millenium Air Company. Deputowany do Parlamentu Gambii” zastępuje się następującym tekstem: „Baba Jobe. Narodowość: gambijska. Inne informacje: były dyrektor firmy Gambia New Millenium Air Company. Były deputowany do Parlamentu Gambii.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 43 z 200419.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dz.U. L 269 z 17.8.2004)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Malty zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3130)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowacką zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3123)

 • Dz. U. L271 - 40 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowenii zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3121)

 • Dz. U. L271 - 38 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2004 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii

 • Dz. U. L271 - 34 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L271 - 33 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 97/2004 zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 2281/2003 i (WE) nr 2299/2003 ustalających cenę nieodziarnionej bawełny na rynku światowym

 • Dz. U. L271 - 31 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2004 w sprawie zmian w systemie pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

 • Dz. U. L271 - 29 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L271 - 28 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L271 - 26 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE (1)

 • Dz. U. L271 - 24 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany załącznika XI rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L271 - 20 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L271 - 18 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotyczące nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania kwoty cła tymczasowego nałożonego na przywóz tereftalanu polietylenu pochodzącego z Australii i Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu tereftalanu polietylenu pochodzącego z Pakistanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia tymczasowych opłat celnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.