Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 11

20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych i artykułów spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie i trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Okazuje się jednak, że dostępność ekologicznie produkowanych jelit wciąż pozostaje bardzo ograniczona i nie jest prawdopodobne, że ich wystarczająca ilość będzie dostępna w przyszłości. Konieczne jest więc dopuszczenie, bez żadnego ograniczenia w czasie, użycia jelit, które nie są produkowane metodami ekologicznymi. Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 powinno zostać więc odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

(5)

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich typografia logo Wspólnoty, określona w podręczniku grafiki ustanowionym w części B.4 załącznika V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, nie posiada wszystkich koniecznych znaków i akcentów wszystkich oficjalnych języków. W związku z tym w podręczniku grafiki należy wprowadzić dodatkową typografię. Sekcja C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zawiera listę składników pochodzenia rolnego, które nie zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, ale które można wykorzystać do przygotowania artykułów spożywczych zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 tego rozporządzenia, pod warunkiem że wykazało się, że odpowiednie składniki, produkowane metodami ekologicznymi, nie są dostępne na terenie Wspólnoty w wystarczającej ilości. Po ustaleniu, że ekologicznie produkowane jelita nie są dostępne na terenie Wspólnoty w wystarczających ilościach, sekcja C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 została zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 473/2002 (2) w celu uwzględnienia jelit na liście składników rolnych, w okresie przejściowym wygasającym 1 kwietnia 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku V część B.4 sekcja 2.4 (Typografia) otrzymuje brzmienie: „Do zapisów używać wielkich liter pisanych pogrubioną, zagęszczoną czcionką »Frutiger« lub »Myriad«. Rozmiar liter zapisów należy zmniejszać zgodnie z normami zapisanymi w sekcji 2.6”. 2) W załączniku VI sekcja C pkt C.3, w pozycji „jelita”, zostają usunięte słowa „tylko do 1 kwietnia 2004 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 10). (2) Dz.U. L 75 z 16.3.2002, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 746/2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 3 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.