Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 13

Strona 1 z 3
20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/13

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DECYZJA CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (2004/605/WE)

ZARZĄD, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003 (2), w szczególności jego art. 18a, Beneficjenci oraz zakres stosowania 1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo dostępu do dokumentów Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (dalej zwanego Centrum), podlegające zasadom, warunkom oraz ograniczeniom zdefiniowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 oraz zgodne z postanowieniami niniejszej decyzji. 2. Dokumenty będące w posiadaniu Centrum jedynie w celu wykonania tłumaczeń nie znajdują się w posiadaniu Centrum w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszej decyzji: a) „dokument” oznacza każdą treść, niezależnie od jej postaci (napisany na papierze lub przechowywany w formie elektronicznej, dźwiękowej, obrazowej lub audiowizualnej), dotyczącą kwestii odnoszących się do polityki, działalności i decyzji wynikających z właściwości Centrum; b) „strony trzecie” oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną lub podmiot niezwiązany z Centrum, w tym Państwa Członkowskie, inne instytucje i organy wspólnotowe lub niewspólnotowe oraz państwa trzecie. Artykuł 3 Wnioski o udostępnienie

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W drugim akapicie art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej umieszczono pojęcie przejrzystości, dzięki któremu Traktat podkreśla rozpoczęcie nowego etapu w procesie tworzenia Unii coraz bardziej zbliżającej narody Europy, w której decyzje podejmuje się z zachowaniem jak największego poszanowania zasad otwartości i bliskości z obywatelami.

(2)

Przejrzystość pozwala zagwarantować w systemie demokratycznym większą prawość, wydajność i odpowiedzialność władz wobec obywateli oraz przyczynia się do wzmocnienia zasad demokratycznych i poszanowania praw podstawowych ujętych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuł 18a rozporządzenia (WE) nr 2965/94 stanowi, że rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (3) (dalej zwane „rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001”) ma zastosowanie również w odniesieniu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Centrum. Stanowi również, że Zarząd przyjmie praktyczne środki mające na celu wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001,

(1) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1. (2) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13. (3) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

1. Każdy wniosek o udostępnienie dokumentu należy kierować do Centrum za pośrednictwem jego strony internetowej (http://www.cdt.eu.int), poczty elektronicznej (cdt@cdt.eu.int), drogą listowną (Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Bâtiment Nouvel Hémicycle, 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luksemburg) lub faksem ((00-352) 421 71 12 20). Centrum odpowiada na wnioski o udostępnienie, wstępne lub potwierdzające, w terminie 15 dni roboczych, począwszy od daty rejestracji wniosku. W przypadku wniosków złożonych lub o dużej objętości w/w termin może ulec przedłużeniu o kolejne 15 dni roboczych. Każde wydłużenie terminu winno zostać umotywowane, a wnioskodawca winien zostać uprzednio powiadomiony o przedłużeniu terminu.

L 272/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 3 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.