Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128.

L 272/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

d) ilość i wartość towarów;

e) nazwę i adres producenta towarów;

f) nazwę i adres nadawcy i odbiorcy;

4. Władze Republiki Cypryjskiej powiadomią służby Komisji o przypadkach, w których będą istniały uzasadnione wątpliwości co do zgodności towarów z kryteriami dotyczącymi pochodzenia. W takich przypadkach władze Republiki Cypryjskiej pozwolą towarom na przekroczenie granicy na warunkach określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych podczas oczekiwania na rezultaty kolejnej weryfikacji.

2. zapewniać zgodność z regułami pochodzenia określonymi w art. 1 i jednoznacznie potwierdzać, że towary, których dotyczy, pochodzą z obszarów zdefiniowanych w art. 1 ust. 1 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia z 2003 r.; w tym celu przed wydaniem takiego dokumentu Izba Handlowa tureckiej części Cypru lub inny upoważniony organ przeprowadzi kontrole konieczne do ustalenia, że specyfikacje przedstawione przez producenta i nadawcę są dokładne i prawidłowe. Takie kontrole obejmować będą przynajmniej jednokrotną weryfikację na terenie zakładu producenta.

Jeśli okaże się, że dokumenty zostały wystawione bez spełnienia warunków w sposób prawidłowy, wszelkie cła i podatki należne przy zwolnieniu towarów do swobodnego obrotu na terytorium celnym Wspólnoty staną się należnymi według stawek obowiązujących dla państw trzecich przy braku preferencyjnego traktowania. Postanowienia dotyczące zaciągania długu celnego oraz jego odzyskiwania stosuje się mutatis mutandis.

Dokument towarzyszący będzie sporządzony na formularzach odpowiadających wzorom przedstawionym w załączniku I.

Artykuł 3 Inspekcja fitosanitarna i raportowanie

2. Podmioty gospodarcze wnioskujące o wydanie dokumentu towarzyszącego złożą pisemny wniosek do wspomnianych wyżej organów. Wniosek ten będzie zawierał następujące informacje:

1) oświadczenie producenta, w którym:

1. Jeśli towary składać się będą z roślin, produktów roślinnych i innych obiektów ujętych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/EC, niezależni eksperci ds. fitosanitarnych powołani przez Komisję i działający we współpracy z Izbą Handlową tureckiej części Cypru celem wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004, przeprowadzą inspekcję towarów na etapie produkcji oraz ponownie podczas zbiorów i na etapie sprzedaży.

a) oświadcza on, że przedmiotowe towary pochodzą z obszarów zdefiniowanych w art. 1 ust. 1 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia z 2003 r.;

b) zobowiązuje się do udostępniania, w celach kontroli, przez okres co najmniej trzech lat od daty złożenia wniosku, wszystkich dokumentów dotyczących produkcji (łącznie z zakupem surowców) oraz sprzedaży towarów oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie, w możliwym do przyjęcia terminie, kontroli przez organy wymienione w ust. 1 lub przez służby Komisji.

W przypadku ziemniaków wyżej wspomniani eksperci sprawdzą, czy ziemniaki w danej partii towaru wyrosły bezpośrednio z sadzeniaków certyfikowanych w jednym z Państw Członkowskich lub z sadzeniaków certyfikowanych w państwie, w stosunku do którego nie obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Wspólnoty ziemniaków przeznaczonych do sadzenia zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2000/29/WE.

2) oświadczenie nadawcy dotyczące miejsca przeznaczenia towarów.

W przypadku owoców cytrusowych wyżej wspomniani eksperci sprawdzą, czy stwierdzono brak liści i szypułek na owocach oraz czy noszą one odpowiedni znak pochodzenia.

Wniosek będzie sporządzony na formularzach odpowiadających wzorom przedstawionym w załączniku II. 2. Jeśli wyżej wspomniani eksperci, działając według swojej najlepszej wiedzy, ustalą w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe, że przedmiotowe rośliny, obiekty lub produkty roślinne w danej partii towaru spełniają stosowne wymagania i kontrole określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 oraz są zgodne z postanowieniami drugiego i trzeciego punktu ustępu 1, przedstawią swoje wnioski

3. Organy wspomniane w ust. 1 pkt 2 przekażą Komisji, Rządowi Cypru oraz władzom Wschodniej Suwerennej Bazy nazwiska i stanowiska osób, którym powierzono podpisywanie tych dokumentów, jak również wzory ich podpisów oraz używanej pieczątki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.