Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 4

20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/5

i spostrzeżenia, korzystając z wzorcowego formularza „Raportu z inspekcji fitosanitarnej” według załącznika III do niniejszego rozporządzenia. „Raport z inspekcji fitosanitarnej” będzie dołączony jako suplement do dokumentu towarzyszącego określonego w art. 2.

2. Władze Republiki Cypryjskiej oraz władze Wschodniej Suwerennej Bazy zapewnią zgodność towarów przekraczających granicę z zasadami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumenta oraz zasadami dotyczącymi zakazu wprowadzania towarów podrobionych i wyrobów pirackich.

Eksperci nie będą wystawiać „Raportów z inspekcji fitosanitarnej” dla roślin przeznaczonych do sadzenia, łącznie z przeznaczonymi do sadzenia bulwami Solanum tuberosum L.

Artykuł 5 Środki ochrony handlu Dokumenty towarzyszące nie będą wydawane dla towarów podlegających środkom ochrony handlu EU, z uwzględnieniem towarów zawierających materiały podlegające stosowaniu takich środków. Powyższe postanowienie nie wyklucza stosowania instrumentów antydumpingowych, antysubwencyjnych, gwarancyjnych oraz innych instrumentów ochrony handlu Wspólnoty.

3. Eksperci opieczętują samochody ciężarowe lub inne środki transportu w sposób uniemożliwiający otwarcie przesyłki przed przekroczeniem granicy. Żadne artykuły spożywcze objęte postanowieniami niniejszego artykułu nie przekroczą granicy, jeśli przedmiotowy formularz raportu nie zostanie wypełniony w sposób kompletny i właściwie podpisany przez co najmniej jednego z wyżej wspomnianych ekspertów ds. fitosanitarnych.

Artykuł 6 Podatek VAT W przypadku transferu towarów pochodzących z Obszarów do innych Państw Członkowskich, ich poprzednie wprowadzenie na obszary podlegające skutecznej kontroli Rządu będzie traktowane jako przywóz towarów zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 77/388/EWG (4), w którym właściciel towarów lub inna osoba wyznaczona lub uznana za odpowiedzialną przed Rządem Republiki Cypryjskiej będzie odpowiadała za płatność podatku VAT od przywozu zgodnie z art. 21 ust. 4 tej dyrektywy.

4. Po przybyciu przesyłki na obszary, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje skuteczną kontrolę, właściwe władze przeprowadzą jej inspekcję. W stosownych przypadkach „Raport z inspekcji fitosanitarnej” zostanie zastąpiony paszportem roślinnym wydanym zgodnie z postanowieniami dyrektyw 92/105/EWG (1) i 93/51/EWG (2) Komisji.

Artykuł 7 5. Jeśli przesyłka składa się lub zawiera partie ziemniaków, odpowiednia część tych partii zostanie zbadana pod względem obecności Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oraz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., zgodnie z ustalonymi przez Wspólnotę metodami wykrywania i rozpoznawania tych szkodliwych organizmów. Sytuacje wyjątkowe Inne sytuacje wyjątkowe w rozumieniu art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 będą obejmowały każdą taką sytuację lub okoliczność, która może spowodować lub grozi spowodowaniem poważnej i trwałej szkody ekonomicznej w regionie Republiki Cypryjskiej oraz każdą taką sytuację lub okoliczność, która stwarza lub grozi stworzeniem ryzyka dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności jeśli takie zagrożenie wynika z niestosowania na terenie Obszarów przywozowych należności celnych równych należnościom ustanowionym zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną dla surowców wykorzystywanych w procesie przetwarzania towarów.

Artykuł 4 Bezpieczeństwo żywności i produktów, towary podrabiane i wyroby pirackie 1. Ze względu na bezpieczeństwo żywności zakazuje się przepływu przez granicę mieszanek paszowych, dodatków do pasz, gotowych mieszanek oraz wszelkich pasz zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego jak i wszelkich produktów podlegających decyzjom Komisji wymienionym w załączniku IV oraz podobnym decyzjom przyjętym w przyszłości. Artykuły 6, 7 oraz 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) stosuje się mutatis mutandis.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.