Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 4

(1) Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22. (2) Dz.U. L 205 z 17.8.1993, str. 24. (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

Artykuł 8 Obowiązki związane z komunikacją 1. Izba Handlowa tureckiej części Cypru lub inny organ upoważniony zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 będzie co miesiąc przekazywać Komisji dane dotyczące typu, ilości oraz wartości towarów, dla których wystawiono dokumenty określone w art. 2 ust. 1 oraz szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zauważonych nieprawidłowości oraz zastosowanych sankcji.

(4) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

L 272/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

2. Władze Republiki Cypryjskiej, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004, będą co miesiąc przekazywać Komisji dane dotyczące typu, ilości oraz wartości towarów, które, zgodnie z deklaracjami zawartymi w dokumentach, do których odnosi się art. 2 ust. 1, przekroczyły granicę, szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zauważonych nieprawidłowości oraz zastosowanych sankcji oraz szczegółowe informacje dotyczące wszelkich taryf celnych lub ceł nałożonych na towary z zastrzeżeniem refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych. 3. Władze Republiki Cypryjskiej będą co trzy miesiące przekazywały Komisji dane dotyczące typu, ilości oraz wartości

towarów, których ostatecznym miejscem przeznaczenia nie była Republika Cypryjska, zgodnie z oświadczeniami zawartymi w dokumentach, do których odnosi się art. 2 ust. 1. Towary, których ostatecznym miejscem przeznaczenia jest Państwo Członkowskie inne niż Republika Cypryjska, będą wymienione osobno. Artykuł 9 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji

20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/7

ZAŁĄCZNIK I Wzór dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 2 ust. 1

L 272/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

ZAŁĄCZNIK II Wzór wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 2

20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/9

ZAŁĄCZNIK III Wzór „Protokołu z kontroli fitosanitarnej”, o którym mowa w art. 3 ust. 2

L 272/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

ZAŁĄCZNIK IV Wykaz decyzji Komisji, o których mowa w art. 4 ust. 1 — Decyzja Komisji 2002/80/WE, ostatnio zmieniona decyzją 2004/429/WE, nakładająca specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych, pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Turcji — Decyzja Komisji 2002/79/WE, ostatnio zmieniona decyzją 2004/429/WE, nakładająca specjalne warunki przywozu orzeszków ziemnych oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Chin — Decyzja Komisji 2000/49/WE ostatnio zmieniona decyzją 2004/429/WE, nakładająca specjalne warunki przywozu orzeszków ziemnych oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Egiptu — Decyzja Komisji 2003/493/WE ostatnio zmieniona decyzją 2004/428/WE, nakładająca specjalne warunki na przywóz orzechów brazylijskich w łupinach pochodzących lub przesyłanych z Brazylii — Decyzja Komisji 1997/830/WE ostatnio zmieniona decyzją 2004/429/WE, nakładająca specjalne warunki przywozu pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Iranu — Decyzja Komisji 2004/92/WE z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie nadzwyczajnych środków stosowanych wobec chili i produktów z chili

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.