Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3

Strona 1 z 4
20.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (1), w szczególności jego art. 4 ust. 12,

po konsultacji z Komitetem Regulacyjnym ds. Granic,

(6)

Istnieje potrzeba zagwarantowania spełnienia wymagań dotyczących zdrowia roślin, bezpieczeństwa żywności oraz innych wymogów bezpieczeństwa. Należy zapewnić ochronę przed wprowadzeniem do Wspólnoty oraz rozprzestrzenieniem na terenie Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych oraz ustalić szczegółowe zasady wystawiania dokumentów dotyczących kontroli, o których mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004. Do czasu ustalenia fitosanitarnego stanu Obszarów w aspekcie szkodliwych organizmów wymienionych w załączniku I lub II do dyrektywy Rady 2000/29/WE (2) należy nałożyć obowiązek stosowania szczególnych środków ochronnych lub dodatkowych kontroli. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu całkowitego uniknięcia wszelkich nadużyć należy wykluczyć z zakresu zastosowania rozporządzenia nr 866/2004 niektóre kategorie towarów podlegające ograniczeniom lub środkom ochrony handlu; Należy wyjaśnić, że w przypadku transferu towarów pochodzących z Obszarów do innych Państw Członkowskich, towary te, dla celów podatku VAT, muszą być traktowane jako towary przywiezione do Republiki Cypryjskiej. Istnieje również konieczność określenia znaczenia sytuacji krytycznych w art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 ustanawia specjalny system traktowania towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Republiki Cypryjskiej (zwanych w dalszej części rozporządzenia „Obszarami”) na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę.

(7)

(8) (2)

Wdrożenie systemu ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 w odniesieniu do towarów innych niż te, które zostały w całości uzyskane na Obszarach i są zgodne z załącznikiem II niniejszego rozporządzenia, zależy od przyjęcia przez Komisję szczegółowych zasad zgodnie z art. 4 ust. 12 rozporządzenia. Istnieje jednak wyraźny zamiar, aby te szczegółowe zasady stosowały się do wszystkich towarów wchodzących w zakres rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Reguły pochodzenia Pochodzenie każdego produktu, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, zostanie określone zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie. Artykuł 2 Dokument towarzyszący 1. Dokument towarzyszący określony w art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 winien spełniać następujące warunki: 1. zawierać wszelkie dane niezbędne do zidentyfikowania towarów, do których się odnosi, w szczególności: a) opis towarów; b) numer pozycji, oznaczenie oraz liczbę towarów, jeśli takowe są; c) liczbę i rodzaj opakowań;

(2) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

(3)

Istnieje konieczność ustalenia szczegółowych zasad dotyczących formy i treści dokumentu wystawianego przez Izbę Handlową tureckiej części Cypru lub inny upoważniony organ oraz środków kontroli zgodności z mającymi zastosowanie zasadami.

(4)

Istnieje również konieczność ustalenia szczegółowych zasad odnośnie obowiązku przekazywania, przez Izbę Handlową tureckiej części Cypru lub inny upoważniony organ, władze Republiki Cypryjskiej oraz władze Wschodniej Suwerennej Bazy na Cyprze, informacji dotyczących charakteru, ilości, miejsca przeznaczenia oraz wartości towarów, dla których wystawiane są świadectwa i które przekraczają granicę, jak również wszelkich stosowanych sankcji oraz pobieranych należności przywozowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 12 z 200420.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.