Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

Data ogłoszenia:2004-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 16

L 273/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1489/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Słowacja, Słowenia i Węgry. Akt przystąpienia nie wprowadza zmian do wymienionego załącznika.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 (1), w szczególności jego art. 9 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2004 r. należy uwzględnić w tym załączniku właściwe władze nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1.

21.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/17

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Belgii i Danii wprowadza się, co następuje: „CZECHY Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: +420 22406 2720 Fax: +420 22422 1811” 2) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Niemiec i Grecji wprowadza się, co następuje: „ESTONIA Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel: +372 6 317 100 Fax: +372 6 317 199 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 6680500 Fax: +372 6680501” 3) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Włoch i Luksemburga wprowadza się, co następuje: „CYPR Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Τηλ: +357-22-300600 Φαξ: +357-22-661881 Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Tel: +357-22-300600 Fax: +357-22-661881

L 273/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2004

ŁOTWA Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga LV1395 Tel. Nr. (371) 7016201 Fax Nr. (371) 7828121 LITWA Economics Department Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania J. Tumo-Vaižganto 2 LT-2600 Vilnius Tel.: 370 5 236 25 92 Fax: 370 5 231 30 90” 4) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów wprowadza się, co następuje: „WĘGRY Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1024 Budapest Margit körút 85 Tel: (36-1) 336 7300 Fax: (36-1) 336 7302 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel: +356 21 24 28 53 Fax: +356 21 25 15 20” 5) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Austrii i Portugalii wprowadza się, co następuje: „POLSKA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno – Traktatowy Al. J. CH. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel. (48 22) 523 93 48 Fax (48 22) 523 91 29”

21.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/19

6) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Portugalii i Finlandii wprowadza się, co następuje: „SŁOWENIA Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia Prešernova 25 1000 Ljubljana Tel: +386 1 478 20 00 Fax: +386 1 478 23 47 http://www.gov.si/mzz SŁOWACJA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa Mierová 19 827 15 Bratislava tel: +421 2 4854 2116 fax: +421 2 4854 3116” 7) Po wpisie dotyczącym Zjednoczonego Królestwa wprowadza się, co następuje: „WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Komisja Wspólnot Europejskich Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych Dyrekcja WPZiB Jednostka A.2: Sprawy prawne i instytucjonalne w zakresie stosunków zewnętrznych - Sankcje CHAR 12/163 B-1049 Bruxelles/Bruksela Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 21 z 200421.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3294) (1)

 • Dz. U. L273 - 20 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 12 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L273 - 11 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L273 - 9 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice oraz Noix du Périgord)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Pimiento Riojano)

 • Dz. U. L273 - 5 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L273 - 3 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra lub Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco lub Euskal Okela, Ternera Asturiana i Carne de Cantabria)

 • Dz. U. L273 - 1 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.