Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3294) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 21

21.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3294)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/606/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzją 2004/122/WE (3) Komisja przyjęła środki ochrony dotyczące influenzy ptaków w kilku krajach azjatyckich, mianowicie w Kambodży, Indonezji, Japonii, Laosie, Pakistanie, Chińskiej Republice Ludowej w tym na terytorium Hongkongu, Korei Południowej, Tajlandii i Wietnamie.

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG i 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

W dniu 19 sierpnia 2004 r. Malezja zgłosiła wybuch influenzy ptaków.

(3)

Zważywszy na sytuację choroby, środki określone w art. 4 decyzji 2004/122/WE powinny stosować się również do Malezji.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Zapisy niniejszej decyzji zostaną poddane przeglądowi na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ze zmianami wprowadzonymi decyzją 2004/572/WE (Dz.U. L 253 z 29.7.2004, str. 22).

L 273/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2004

Artykuł 1 W art. 4 ust. 1 decyzji 2004/122/WE do listy państw trzecich dodaje się: „Malezja”. Artykuł 2 Państwa Członkowskie dokonują odpowiednich zmian w środkach stosowanych w odniesieniu do przywozów w celu uzgodnienia ich z niniejszą decyzją oraz niezwłocznie odpowiednio obwieszczają przyjęte środki. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 20 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 16 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

 • Dz. U. L273 - 12 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L273 - 11 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L273 - 9 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice oraz Noix du Périgord)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Pimiento Riojano)

 • Dz. U. L273 - 5 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L273 - 3 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra lub Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco lub Euskal Okela, Ternera Asturiana i Carne de Cantabria)

 • Dz. U. L273 - 1 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.