Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra lub Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco lub Euskal Okela, Ternera Asturiana i Carne de Cantabria)

Data ogłoszenia:2004-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 3

21.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1483/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” („Carne de la Sierra de Guadarrama”, „Ternera de Navarra” lub „Nafarroako Aratxea”, „Carne de Vacuno del País Vasco” lub „Euskal Okela”, „Ternera Asturiana” i „Carne de Cantabria”)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) nazw zawartych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w odniesieniu do powyższych nazw. Wobec tego powyższe nazwy mogą zostać wpisane do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” i jako takie być chronione w obrębie całej Wspólnoty jako chronione oznaczenia geograficzne. Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Hiszpania złożyła w Komisji pięć wniosków o rejestrację jako oznaczenie geograficzne dla nazw „Carne de la Sierra de Guadarrama”, „Ternera de Navarra” lub „Nafarroako Aratxea”, „Carne de Vacuno del País Vasco” lub „Euskal Okela”, „Ternera Asturiana” i „Carne de Cantabria”. Zdecydowano, że - zgodnie z art. 6 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia - odpowiadają one temu rozporządzeniu, a w szczególności zawierają wszystkie elementy przewidziane w jego art. 4.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 zostaje uzupełniony o nazwy zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia i nazwy te są wprowadzone jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI) do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” określonego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 21).

(2) Dz.U. C 206 z 2.9.2003, str. 11 (Carne de la Sierra de Guadarrama) Dz.U. C 207 z 3.9.2003, str. 5 (Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea) Dz.U. C 207 z 3.9.2003, str. 10 (Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela) Dz.U. C 207 z 3.9.2003, str. 16 (Ternera Asturiana) Dz.U. C 212 z 6.9.2003, str. 2 (Carne de Cantabria). (3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1258/2004 (Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 5).

L 273/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2004

ZAŁĄCZNIK PRODUKTY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Mięso świeże i podroby HISZPANIA Carne de la Sierra de Guadarrama (PGI) Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea (PGI) Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela (PGI) Ternera Asturiana (PGI) Carne de Cantabria (PGI)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 21 z 200421.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3294) (1)

 • Dz. U. L273 - 20 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 16 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

 • Dz. U. L273 - 12 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L273 - 11 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L273 - 9 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice oraz Noix du Périgord)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Pimiento Riojano)

 • Dz. U. L273 - 5 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L273 - 1 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.