Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

Data ogłoszenia:2004-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 5

21.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1484/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w zakresie działań mających na celu poprawę warunków produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na względzie, że rozporządzenie (WE) nr 917/2004 przewiduje w art. 2 ust. 3 jako datę graniczną realizacji działań zawartych w rocznych programach 31 sierpnia, należy przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia, począwszy od roku gospodarczego 2004/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 (2) ustanawia przepisy niezbędne do wdrożenia rocznych programów krajowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 797/2004. Finansowanie wspólnotowe tych programów jest uzależnione od populacji pszczół każdego Państwa Członkowskiego, zamieszczonej w Załączniku do rozporządzenia (WE) 917/2004. W informacjach Państw Członkowskich przekazywanych w celu aktualizacji danych strukturalnych na temat sytuacji w sektorze, przewidzianych w art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 917/2004 wystąpiły korekty populacji pszczół. W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 917/2004.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004 zastępuje się tekstem zamieszczonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy dla rocznych programów obejmujących rok gospodarczy 2004/2005.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 83.

L 273/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Państwo Członkowskie

Populacja pszczół Liczba uli

BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK EUR 25

110 750 477 743 160 000 893 000 50 500 1 388 000 2 464 601 1 150 000 20 000 1 100 000 45 714 54 173 83 800 11 077 872 650 1 938 80 000 327 000 949 200 590 000 143 152 192 002 42 000 145 000 274 000 11 626 300”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 273 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 21 z 200421.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3294) (1)

 • Dz. U. L273 - 20 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 16 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

 • Dz. U. L273 - 12 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L273 - 11 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L273 - 9 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice oraz Noix du Périgord)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Pimiento Riojano)

 • Dz. U. L273 - 3 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra lub Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco lub Euskal Okela, Ternera Asturiana i Carne de Cantabria)

 • Dz. U. L273 - 1 z 200421.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.