Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 17

24.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uprawnione do takiego handlu na okres tymczasowy, do czasu zakończenia kontroli na miejscu przewidzianych w regułach wspólnotowych. Załącznik I do decyzji 2003/804/WE powinien być odpowiednio zmieniony.

(4)

Lista państw trzecich, z których Państwa Członkowskie są upoważnione do przywozu żywych mięczaków, ich jaj i gamet do dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji we Wspólnocie, jak również wzory świadectw, które muszą towarzyszyć takim przesyłkom, zostały ustanowione w decyzji 2003/804/WE (2). Od czasu wejścia w życie dyrektywy 91/67/EWG wymagania dotyczące zdrowia zwierząt w przywozie zwierząt akwakultury do Wspólnoty z państw trzecich nie zostały zmienione. W toku ustanawiania zharmonizowanych wymagań certyfikacyjnych Państwa Członkowskie były odpowiedzialne za zapewnienie, aby przywóz z państw trzecich zwierząt akwakultury i produktów z nich uzyskiwanych podlegał warunkom co najmniej równoważnym tym, które stosują się do wprowadzania do obrotu na rynek Wspólnoty produktów zgodnie z art. 20 ust. 3 dyrektywy 91/67/EWG. Zwrócono uwagę Komisji na to, że część przedsiębiorstw we Wspólnocie jest uzależnionych od dostępu do niektórych gatunków żywych mięczaków we wczesnych stadiach rozwoju przeznaczonych do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty oraz że odbywa się ciągły przywóz tych gatunków. Dostawy niektórych gatunków między Państwami Członkowskimi UE i członkami Europejskiego Stowarzyszenienia Wolnego Handlu są realizowane w ograniczonym zakresie, dlatego niektóre państwa trzecie powinny być

Na takiej tymczasowej liście powinny znaleźć się wyłącznie państwa, których służby weterynaryjne zostały poddane ocenie i które dostarczyły niezbędnych gwarancji, podpisując świadectwa wywozowe dla żywych zwierząt, wobec czego mogą znaleźć się na liście bez obawy o narażenie na ryzyko statusu zdrowotnego zwierząt we Wspólnocie. Uznaje się za właściwe uproszczenie układu tabeli w załączniku I, by nie powtarzać wymagań uwzględnionych we wzorze świadectwa. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2003/804/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(3)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 302 z 21.11.2003, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją K(2004) 2613 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 274/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Terytoria, z których jest dozwolony przywóz niektórych gatunków żywych mięczaków, ich jaj oraz gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia i przenoszenia do wód Wspólnoty Europejskiej (art. 3) lub przeznaczonych do dalszego przetwarzania przed ich spożyciem przez ludzi (art. 4 ust. 1)

Państwo Kod ISO Nazwa Kod Terytorium Opis Specjalne wymagania (1) Bonamia ostreae Marteilia refringens Uwagi

CA

Kanada (2)

Żywe mięczaki do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia oraz do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi NIE NIE Żywe mięczaki wyłącznie do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki wyłącznie do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia oraz do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi NIE NIE Żywe mięczaki wyłącznie do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki wyłącznie do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia oraz do dalszego przetworzenia przed ich spożyciem przez ludzi

HR

Chorwacja (2)

MA

Maroko (2)

NIE

NIE

NZ

Nowa Zelandia (2)

TN

Tunezja (2)

TR

Turcja (2)

NIE

NIE

US

Stany Zjednoczone Ameryki (2)

(1) »Tak« lub »Nie« – w zależności od tego, czy wyznaczone gospodarstwo, obszar przybrzeżny lub położony w głębi lądu są zatwierdzone przez centralne właściwe władze kraju wywozu jako terytorium, które również spełnia szczególne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt w związku z wprowadzeniem ich do wspólnotowych obszarów i gospodarstw posiadających zatwierdzony przez Wspólnotę program lub status w odniesieniu do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens. (2) Umieszczone na liście tymczasowo, należy poddać weryfikacji przed 1 czerwca 2005 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 20 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Czeską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3154)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Cypryjską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3139)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127) (1)

 • Dz. U. L274 - 13 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

 • Dz. U. L274 - 12 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L274 - 11 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyków przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L274 - 9 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L274 - 3 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.