Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 10

L 275/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wykorzystania jaj wylęgowych celem przetworzenia ich na produkty jajczarskie.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wykorzystanie jaj wylęgowych oznaczonych kodem CN 0407 00 19 w celu przetworzenia ich, które miało miejsce pomiędzy 16 kwietnia i 5 maja 2003 r. decyzją władz belgijskich na skutek wykonania decyzji 2003/289/WE, uznane jest za nadzwyczajny środek wsparcia rynku tytułem art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75. 2. Tytułem środka, o którym mowa w pkt. 1 przyznaje się rekompensatę w wysokości: — 0,097 EUR za jajo wylęgowe kurczaków mięsnych (brojler) do wysokości ogólnej liczby nieprzekraczającej 5 372 000 sztuk, — 0,081 EUR za jajo wylęgowe kur niosek do wysokości ogólnej liczby 314 000 sztuk, — 0,265 EUR za jajo wylęgowe kur reprodukcyjnych do wysokości ogólnej liczby 99 000 sztuk. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ze względu na pojawienie się influenzy drobiu w niektórych regionach produkcyjnych w Belgii decyzją Komisji 2003/289/WE z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie środków ochronnych związanych z influenzą drobiu w Belgii (2), wprowadzono ograniczenia weterynaryjne i handlowe dla tego Państwa Członkowskiego. W związku z tym transport i obrót jajami wylęgowymi jest w Belgii tymczasowo zakazany. Ograniczenia nałożone na swobodny przepływ jaj wylęgowych wynikające ze stosowania środków weterynaryjnych mogłyby poważnie zakłócić rynek jaj wylęgowych w Belgii. Władze Belgii podjęły środki wsparcia rynku na czas absolutnie niezbędny i tylko w zakresie jaj wylęgowych. Środki te przewidywały możliwość wykorzystania jaj wylęgowych, których wylęg już nie był możliwy, w celu przetworzenia na produkty jajczarskie. Środki te miały pozytywny wpływ na rynek jaj wylęgowych i jaj ogółem. W związku z tym uzasadnione jest utożsamienie tych środków z nadzwyczajnymi środkami w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i przyznanie pomocy pozwalającej zrekompensować część strat ekonomicznych poniesionych w wyniku

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 105 z 26.4.2003, str. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 17 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.