Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 15

25.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii (2004/612/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jąca jedynie przywozów pochodzących od dwóch tajlandzkich producentów-eksporterów, których zobowiązania zostały przyjęte decyzją Komisji nr 96/252/WE (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 (1) z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8 ust. 9 i art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W kwietniu 2001 r. Komisja rozpoczęła z własnej inicjatywy rewizję tymczasową z urzędu, w celu ustalenia słuszności formy środków stosowanych w odniesieniu do przywozów pochodzących z Tajlandii (5). Rewizję rozpoczęto po stwierdzeniu przypadków nieprzestrzegania zobowiązań, w ramach monitoringu zobowiązań przyjętych od dwóch tajlandzkich eksporterów. mianowicie Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd. oraz TTU Industrial Corp. Ltd. Postępowanie zostało przeprowadzone w powiązaniu z przeglądem dotyczącym wygaśnięcia, który został zakończony przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 964/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) A. POPRZEDNIE POSTĘPOWANIE (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 584/96 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii, ostatnio potwierdzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 964/2003 (3). Środek zastosowany do wymienionych przywozów to stawka celna ad valorem, nieobejmu-

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie dochodzenia – jak przedstawiono w akapitach 33, 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1496/2004 (6) – stwierdzono, iż aktualnie obowiązująca forma środków przestała być właściwa, ponieważ nie uważa się, by zobowiązania w ich obecnej formie stanowiły właściwy i skuteczny środek w celu usunięcia szkodliwych efektów dumpingu.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 84 z 3.4.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 778/2003 (Dz.U. L 114 z 8.5.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 139 z 6.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2212/2003 (Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 3).

Z tego względu oraz zgodnie z odpowiednimi klauzulami wyżej wymienionych zobowiązań, które nadają Komisji prawo do jednostronnego wycofania przyjęcia zobowiązań, Komisja zdecydowała się wycofać przyjęcie zobowiązań złożonych przez Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd. oraz TTU Industrial Corp., Ltd.

(4) Dz.U. L 84 z 3.4.1996, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2000/453/WE (Dz.U. L 182 z 21.7.2000, str. 25). (5) Dz.U. C 103 z 3.4.2001, str. 5. (6) Patrz: str. 1 niniejszego wydania Dziennika Urzędowego.

L 275/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2004

(5)

Komisja poinformowała zainteresowanych eksporterów o swoich wnioskach, dając im możliwość przedstawienia uwag. Uwagi eksporterów zostały wzięte pod uwagę i tam gdzie stosowne, ustalenia zostały odpowiednio zmienione. Obu przedsiębiorstwom zaproponowano złożenie nowych zobowiązań cenowych, które obligowałyby je do przestrzegania minimalnych cen importowych. Komisja nie otrzymała jednak żadnej propozycji w tej sprawie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym wycofuje się przyjęcie zobowiązań złożonych przez Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn oraz TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii. Artykuł 2

(6)

W związku z powyższym i zgodnie z art. 8 ust. 9 rozporządzenia podstawowego przyjęcie zobowiązań, które nastąpiło decyzją Komisji nr 96/252/WE, powinno być wycofane w przypadku obu zainteresowanych przedsiębiorstw tajlandzkich.

W art. 1 lit b) decyzji Komisji 96/252/WE wprowadza się następujące zmiany: Usuwa się odniesienie do Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd. oraz TTU Industrial Corp. Ltd. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Równolegle z niniejszą decyzją, Rada zmieniła rozporządzeniem (WE) nr 1496/2004 rozporządzenie (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii oraz nałożyła ostateczne cło antydumpingowe ad valorem na wywóz produktów pochodzących od zainteresowanych przedsiębiorstw.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 17 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.