Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17

Strona 1 z 3
25.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin (2004/613/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności przyjęta przez Komisję 12 stycznia 2000 r. (4) przewiduje utworzenie Grupy Doradczej ds. Bezpieczeństwa Żywności przez reorganizację istniejących komitetów doradczych (działanie 81).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Komitet Doradczy ds. Środków Spożywczych został powołany decyzją Komisji nr 80/1073/EWG (5).

(1)

W Białej Księdze dotyczącej rządów europejskich przyjętej 25 lipca 2001 r. (1) Komisja zobowiązała się do szerszego otwarcia procesu opracowywania polityk Unii Europejskiej w celu zapewnienia większego uczestnictwa obywateli i organizacji w tworzeniu i stosowaniu tych polityk.

(7)

Zostały powołane inne komitety doradcze w zakresie wspólnej polityki rolnej decyzją Komisji nr 98/235/EWG (6).

(2)

Komisja uchwaliła 11 grudnia 2002 r. (2) komunikat dotyczący „ogólnych zasad i przepisów minimalnych mających zastosowanie do konsultacji prowadzonych przez Komisję z zainteresowanymi stronami” w celu zapewnienia spójnego podejścia wszystkich służb Komisji w procesie konsultacji oraz zwiększenia przejrzystości konsultacji.

(8)

Zdobyte doświadczenie wykazało konieczność scalenia i reorganizacji oraz poprawy funkcjonowania różnych istniejących komitetów doradczych skupionych wokół kwestii łańcucha pokarmowego oraz zdrowia zwierząt i roślin.

(9) (3)

Zdaniem Komisji niezbędne jest konsultowanie i informowanie konsumentów oraz środowisk społecznogospodarczych, których dotyczy kwestia znakowania i prezentowania środków spożywczych i pasz, bezpieczeństwa środków spożywczych i pasz, pożywienia dla ludzi w odniesieniu do ustawodawstwa żywnościowego, zdrowia zwierząt oraz warunków utrzymania, jak również zdrowia roślin.

Kwestią zasadniczą jest stworzenie stałych systemów konsultacji z obywatelami na szczeblu europejskim podczas opracowywania, opiniowania i rewizji wspólnotowego ustawodawstwa żywnościowego.

(10)

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3) przewiduje, że obywatele są konsultowani w sposób otwarty i przejrzysty, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów przedstawicielskich, podczas opracowywania, opiniowania i rewizji przepisów prawa żywnościowego, chyba że nie pozwala na to pilny charakter kwestii.

Mając na uwadze konieczność globalnego podejścia do łańcucha pokarmowego oraz zdrowia zwierząt i roślin w celu zapewnienia ochrony konsumentów, ważne jest włączenie do obszaru systemów doradztwa całości zagadnień związanych z ustawodawstwem żywnościowym, co obejmuje aspekty związane ze znakowaniem i prezentacją środków spożywczych i pasz, z bezpieczeństwem artykułów spożywczych i pokarmów dla zwierząt, pożywienia dla ludzi w odniesieniu do ustawodawstwa żywnościowego, ze zdrowiem zwierząt, ale również aspekty związane z warunkami utrzymania zwierząt i z różnymi aspektami zdrowia roślin, takimi jak ochrona roślin, wyroby fitofarmaceutyczne i ich odpady, a także z warunkami zbytu nasion i materiałów rozpłodowych, w tym bioróżnorodność i związane z tym dziedziny własności przemysłowej.

(1) COM(2001) 428 final. (2) COM(2002) 704 final. (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.