Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 8

L 275/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 633/2004 wprowadza następujące zmiany: 1. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku, gdyby wydanie pozwoleń na wywóz prowadziło lub mogło prowadzić do przekroczenia wolnych kwot budżetowych lub do wyczerpania w branym pod uwagę okresie maksymalnych ilości dopuszczonych na eksport z refundacją – uwzględniając limity określone w art. 8 ust. 11 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 – lub gdyby nie zezwoliło na zapewnienie ciągłości eksportu w dalszej części tego okresu, Komisja może: a) ustalić procentowo liczbę zezwoleń na żądane ilości; b) odrzucić wnioski, dla których dotychczas nie przyznano pozwoleń na wywóz;

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2777/75 z 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Warunki ekonomiczne eksportowych rynków mięsa drobiowego są bardzo zróżnicowane i zmienne. Konieczne jest zatem sprecyzowanie warunków, w jakich przyznawane są refundacje wywozowe dla produktów tego sektora.

Aby skuteczniej osiągnąć cele dotyczące przystosowania sposobu przydzielania ilości produktów dopuszczonych na eksport z refundacją, a także te dotyczące najbardziej efektywnego użytkowania dostępnych zasobów, określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, należy poszerzyć zakres okoliczności przewidzianych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 633/2004 (2), w jakich Komisja może przedsięwziąć środki zmierzające do ograniczenia wydawania lub składania wniosków o pozwolenia na wywóz w przewidzianym okresie rozpatrywania złożonych wniosków.

c) zawiesić składanie wniosków o pozwolenie na wywóz na maksymalny okres pięciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia na dłuższy okres, postanowiony stosownie do procedury określonej w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75. Wnioski o pozwolenie na wywóz złożone w okresie zawieszenia nie zostaną przyjęte. Środki przewidziane w pierwszym akapicie mogą zostać przedsięwzięte lub dostosowane do kategorii produktu i miejsca przeznaczenia.” 2. Dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4 a. Środki przewidziane w ust. 4 mogą zostać przyjęte także wtedy, gdy wnioski o pozwolenie na wywóz dotyczą ilości przekraczających lub mogących przekroczyć ilości normalnego zbytu do danego miejsca przeznaczenia oraz gdy wydanie pozwoleń niesie ze sobą ryzyko spekulacji, zniekształceń na polu konkurencji pomiędzy wykonawcami bądź zakłócenia wymiany gospodarczej, czy też rynku wspólnotowego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Należy również przewidzieć, w zależności od miejsca przeznaczenia, okoliczności w jakich środki te mogą zostać przedsięwzięte.

(4)

Należy zatem 633/2004.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

nr

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 8.

25.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 17 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.