Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 276 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

Data ogłoszenia:2004-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 276 POZ 13

Strona 1 z 2
26.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1511/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe stosuje się aż do momentu, kiedy nowe należności zostaną ustalone i wejdą w życie. Pozostają one również w mocy, jeżeli nie są dostępne żadne notowania pochodzące ze źródła informacji przewidzianego w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1503/96 w czasie dwóch tygodni poprzedzających następne okresowe ustalenie. Aby umożliwić normalne funkcjonowanie systemu należności przywozowych, należy wykorzystać dla celów obliczenia tych ostatnich stawki rynkowe odnotowane w czasie okresu odniesienia. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1503/93 prowadzi do dostosowania należności przywozowych zgodnie z załącznikami do niniejszego rozporządzenia,

(5)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 przewiduje, że w przypadku przywozu produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, pobiera się stawki celne według Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, należności przywozowe są równe cenie interwencyjnej, stosowanej w odniesieniu do tych produktów w czasie przywozu, powiększonej o pewną wartość procentową, w zależności od tego, czy dotyczy to ryżu łuskanego, czy ryżu w pełni oczyszczonego, pomniejszonej o cenę przywozu, o ile ta należność nie przekracza stawki celnej według wspólnej taryfy celnej. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 ceny przywozu CIF oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla rozpatrywanego produktu, na rynku światowym lub na wspólnotowym rynku przywozowym produktu. Rozporządzenie (WE) nr 1503/96 ustaliło zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Należności przywozowe w sektorze ryżu, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 są ustalone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji zawartych w załączniku II. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2004 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27). (2) Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2294/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 12).

L 276/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2004

ZAŁĄCZNIK I Należności przywozowe stosowane do ryżu i do ryżu łamanego

(EUR/t) Należności Kod CN Kraje trzecie (poza krajami AKP i Bangladeszem) (3) AKP (1) (2) (3) przywozowe (5) Basmati Indie i Pakistan (6) Egipt (8)

Bangladesz (4)

1006 10 21 1006 10 23 1006 10 25 1006 10 27 1006 10 92 1006 10 94 1006 10 96 1006 10 98 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1006 40 00

(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) 264,00 264,00 264,00 219,19 264,00 264,00 264,00 219,19 416,00 416,00 416,00 (7) 416,00 416,00 416,00 (7) 416,00 416,00 416,00 (7) 416,00 416,00 416,00 (7) (7)

69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 88,06 88,06 88,06 72,38 88,06 88,06 88,06 72,38 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 41,18

101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 127,66 127,66 127,66 105,26 127,66 127,66 127,66 105,26 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 193,09 (7) 0,00 0,00

158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 198,00 198,00 198,00 164,39 198,00 198,00 198,00 164,39 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 96,00

(1) W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z krajów AKP należności przywozowe stosuje się w ramach systemu określonego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 276 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 12 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 11 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L276 - 10 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L276 - 9 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L276 - 3 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L276 - 1 z 200426.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.