Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 18

L 278/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym od 1 maja 2004 r. należy uwzględnić w tym załączniku właściwe władze nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Republika Czeska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Akt Przystąpienia nie wprowadza zmian do wymienionego załącznika.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4.

27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/19

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Belgii i Danii wprowadza się, co następuje: „REPUBLIKA CZESKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: (420-2) 24 06 27 20 Fax: (420-2) 24 22 18 11 Ministerstvo financí Finanční analyticky útvar PO Box 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel: (420-2) 57 04 45 01 Fax: (420-2) 57 04 45 02”. 2) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Niemiec i Grecji wprowadza się, co następuje: „ESTONIA Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel: (372-6) 31 71 00 Fax: (372-6) 31 71 99 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: (372-6) 68 05 00 Fax: (372-6) 68 05 01”. 3) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Włoch i Luksemburga wprowadza się, co następuje: „CYPR Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Τηλ: (357-22) 30 06 00 Φαξ: (357-22) 66 18 81 Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Tel: (357-22) 30 06 00 Fax: (357-22) 66 18 81 ŁOTWA Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga LV1395 Tel. Nr. (371) 701 62 01 Fax Nr. (371) 782 81 21

L 278/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2004

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV 1081 Tel: (371) 704 44 31 Fax: (371) 704 45 49 LITWA Economics Department Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania J. Tumo-Vaižganto 2 LT-2600 Vilnius Tel.: (370-5) 236 25 92 Fax: (370-5) 231 30 90”. 4) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów wprowadza się, co następuje: „WĘGRY Pénzügyminisztérium 1051 Budapest József nádor tér 2–4. Tel: (36-1) 327 21 00 Fax: (36-1) 318 25 70 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel: (356-21) 24 28 53 Fax: (356-21) 25 15 20”. 5) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Austrii i Portugalii wprowadza się, co następuje: „POLSKA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno – Traktatowy Al. J. CH. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel. (48-22) 523 93 48 Fax (48-22) 523 91 29”. 6) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Portugalii i Finlandii wprowadza się, co następuje: „SŁOWENIA Bank of Slovenia Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel: (386-1) 471 90 00 Fax: (386-1) 251 55 16 Site internet: http://www.bsi.si Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia Prešernova 25 1000 Ljubljana Tel: (386-1) 478 20 00 Fax: (386-1) 478 23 47 Site internet: http://www.gov.si/mzz

27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/21

SŁOWACJA W sprawie pomocy finansowej i technicznej związanej z działaniami wojskowymi: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa Mierová 19 827 15 Bratislava Tel: (421-2) 48 54 21 16 Fax: (421-2) 48 54 31 16 W sprawie funduszy i zasobów ekonomicznych: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel: (421-2) 59 58 22 01 Fax: (421-2) 52 49 35 31”. 7) Po wpisie dotyczącym Zjednoczonego Królestwa wprowadza się, co następuje: „WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Komisja Wspólnot Europejskich, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych Dyrekcja WPZiB Jednostka A.2: Sprawy prawne i instytucjonalne w zakresie stosunków zewnętrznych – Sankcje CHAR 12/163 B-1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 64 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

 • Dz. U. L278 - 59 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 28 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 7 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.