Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 59

Strona 1 z 3
27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/59

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/615/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Doświadczenie pokazuje, iż przeprowadzanie takich badań po raz pierwszy może wiązać się z przeszkodami logistycznymi ze względu na zróżnicowanie sektora drobiu oraz na struktury, jakie należy stworzyć do celów badania ptactwa dzikiego.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na zwiększone zainteresowanie Państw Członkowskich wczesnym wykrywaniem influenzy drobiu o niskiej patogenności w posiadanych przez nie populacjach drobiu i dzikiego ptactwa, kwoty, o które Państwa Członkowskie zwróciły się na mocy decyzji Komisji 2004/111/WE, przekraczają sumę 600 000 EUR.

(1)

Decyzja Komisji 2004/111/WE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (2) przewiduje przedłożenie przez Państwa Członkowskie planów przeprowadzenia tych badań w terminie do 15 marca 2004 r.

(5)

Wobec konieczności poszerzenia wiedzy na temat influenzy drobiu, która stwarza na całym świecie rosnące zagrożenie, należałoby wzmóc czynności nadzorcze Państw Członkowskich poprzez zwiększenie udziału finansowego Wspólnoty z kwoty 600 000 EUR do łącznej wysokości 1 000 000 EUR oraz przesunąć ustanowiony termin z 15 marca 2004 r. na 15 czerwca 2004 r.

(2)

Decyzja 2004/111/WE przewiduje również udział finansowy Wspólnoty w wysokości 50 % kosztów ponoszonych przez Państwa Członkowskie na pobieranie i analizę próbek, do maksymalnej wysokości 600 000 EUR.

(6)

Dokonano przeglądu wytycznych w zakresie opracowywania programów nadzoru dotyczącego influenzy drobiu oraz należy zobowiązać Państwa Członkowskie do przedłożenia programów zgodnych z ustalonymi wytycznymi.

(3)

Pewne Państwa Członkowskie, szczególnie nowe, nie były w stanie dotrzymać terminu 15 marca 2004 r.

(7)

Środki przewidziane w decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325, 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 32, 5.2.2004, str. 20.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

L 278/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2004

Arykuł 1 Do decyzji 2004/111/WE zostają wprowadzone następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Państwa Członkowskie przedłożą w terminie do 15 czerwca 2004 r. do zatwierdzenia przez Komisję plany przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa zgodnie z wymogami i wytycznymi określonymi w załączniku.” 2) W art. 2 kwota „600 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 000 000 EUR”.

3) Dodaje się załącznik o treści zawartej w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/61

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Programy nadzoru dotyczącego influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa, przewidziane do realizacji przez Państwa Członkowskie w 2004 r. CELE: 1) Wykrycie występowania zakażeń wirusem influenzy drobiu podtypu H5 i H7 u różnych gatunków drobiu poprzez powtórzenie procesu selekcji z lat 2002/2003 w zmodyfikowanej i bardziej ukierunkowanej formie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 64 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 28 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 18 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 7 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.