Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 64

Strona 1 z 7
L 278/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/616/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

od chwili wejścia w życie dyrektywy 2004/68/WE wykaz punktów pobierania nasienia, w przypadku których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz nasienia koni z krajów trzecich, zostaje zmieniony zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) akapit 2-4 dyrektywy 92/65/EWG i udostępniony publicznie na witrynie internetowej Komisji.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych regułach wspólnotowych określonych w części I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 3.

(5)

Ponadto kraje trzecie powiadamiające Komisję o zatwierdzeniu punktów pobierania nasienia w celu wywozu nasienia koni do Wspólnoty będą przestrzegały nowej procedury i dostarczały informacji o zatwierdzeniu w standaryzowanym formacie.

Właściwe organy Kanady i Nowej Zelandii oficjalnie poinformowały Komisję o zatwierdzeniu, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/65/EWG, odpowiednio dwóch i jednego dodatkowego punktu pobierania nasienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 2000/284/WE z dnia 31 marca 2000 r. ustanawiająca wykaz zatwierdzonych punktów pobierania nasienia w celu przywozu nasienia koni z krajów trzecich i zmieniająca decyzje 96/539/WE i 96/540/WE (2) została kilkakrotnie zmieniona.

Ponadto właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki oficjalnie poinformowały Komisję o zatwierdzeniu, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/65/EWG, 12 dodatkowych punktów pobierania nasienia koni, cofnięciu zatwierdzenia dla punktów 02AZ001-EQS, 00TX003-EQS, 02TX018-EQS i 03TX001-EQS oraz o modyfikacji niektórych szczegółowych danych dotyczących jednego z zatwierdzonych punktów.

(2)

Przyjmując decyzję 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającą listę krajów trzecich i części ich terytoriów, w przypadku których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żywych koni oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków koni, oraz zmieniającą decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (3), Komisja dokonała zmiany podstawy prawnej dla listy krajów trzecich i ich regionalizacji dla przywozu żywych koni i ich produktów zarodkowych.

(7)

Niezbędne jest poprawienie kodu kraju ISO dla Serbii i Czarnogóry oraz odpowiednie dostosowanie pozycji tego kraju na liście.

(8)

Niezbędne jest uwzględnienie nowych Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r.

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321). (2) Dz.U. L 94 z 14.4.2000, str. 35. Decyzja zmieniona decyzją 2004/70/WE (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 34). (3) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 1.

(9)

Niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich umów Wspólnoty z niektórymi krajami trzecimi.

27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/65

(10)

Dla zachowania przejrzystości i racjonalności decyzja 2000/284/WE powinna zostać uchylona i zastąpiona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(11)

3. Aktualizacje wykazu podanego w załączniku, wprowadzone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG zostaną opublikowane na witrynie internetowej Komisji. Artykuł 2 Uchyla się decyzję Komisji 2000/284/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 59 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 28 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 18 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 7 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.