Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7

Strona 1 z 9
27.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Z powodu fizjologicznej utraty wody i wagi jaj między datą zniesienia a terminem ich sprzedaży konsumentowi końcowemu istnieje konieczność sprecyzowania, iż całkowita waga netto wskazana na opakowaniu jaj musi odpowiadać co najmniej całkowitej wadze netto jaj w momencie sprzedaży konsumentowi końcowemu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1 lit. d), art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dostawa dla przemysłu „jaj kategorii A” może mieć miejsce bez dokonywania klasyfikacji na kategorie wagowe. W związku z powyższym należy wprowadzić wymóg, aby adnotacja identyfikacyjna „jaja kategorii A” była umieszczana na kontenerach dostarczanych do zainteresowanych jednostek.

(1)

Doświadczenie nabyte w ramach stosowania rozporządzenia (WE) nr 2295/2003 Komisji (2) wykazało, iż istnieje konieczność dokonania uszczegółowienia niektórych postanowień powyższego rozporządzenia.

(7)

Znakowanie jaj oraz opakowań, o którym mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90, może mieć miejsce w różnych terminach. Terminy te należy sprecyzować.

(2)

Odbiorcy wykonują działalność umożliwiającą im odbieranie jaj w miejscach produkcji oraz dostarczanie ich do zakładów pakujących lub do innych jednostek, w tym przemysłu spożywczego lub niespożywczego. Należy sprecyzować, do jakich jednostek te dostawy mogą być wykonywane.

(8)

W celu uniknięcia nadużyć w stosowaniu umów wyłączności, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003, Państwom Członkowskim zostawić należy swobodę ustalania minimalnego okresu obowiązywania umów, dłuższego niż jeden miesiąc.

(3)

Gwarancja jakości jaj zależy częściowo od terminów odbioru jaj oraz ich dostawy do zakładów pakujących. Stosowanie przez podmioty gospodarcze różnych sposobów odbioru oraz dostawy jaj nie może prowadzić do preferowania jednego trybu organizacji w stosunku do innego. Istnieje zatem konieczność uszczegółowienia terminów stosowanych do różnych praktykowanych metod.

(9)

W celu zapewnienia odpowiedniej identyfikowalności produktów w przypadku transferu jaj z jednego zakładu pakującego do innego należy wprowadzić wymóg, aby pierwszy zakład pakujący stemplował jaja przed ich wysłaniem do drugiego zakładu pakującego.

(4)

Ustawodawstwo wspólnotowe rozróżnia podmioty gospodarcze w zależności od warunków, w jakich działają, zajmując się obrotem produktów pochodzenia zwierzęcego, i nie przewiduje koncesjonowania jednostek zajmujących się wyłącznie transportem lub składowaniem, które nie wymagają regulacji temperatury. W związku z powyższym rejestracji należy poddać tylko tych odbiorców, którzy działają wyłącznie w zakresie zapewnienia transportu jaj między miejscem produkcji a jednostką dokonującą kondycjonowania jaj, uszczegółowić zasady wydawania zezwoleń i przewidzieć odrębne formalności w zakresie rejestracji tej kategorii odbiorców.

(10)

Postanowienia dotyczące klasyfikacji, pakowania i dostawy do innego zakładu pakującego, o których mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003, powodują pewne zamieszanie i pokrywają się z postanowieniami art. 2 powyższego rozporządzenia. W związku z tym należy je usunąć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 64 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

 • Dz. U. L278 - 59 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 28 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 18 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.