Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

Data ogłoszenia:2004-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 23

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/23

DECYZJA RADY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r. (2004/618/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(5)

oraz do czasu przyjęcia zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1) Komisja powinna zostać upoważniona do przyjęcia tymczasowych odstępstw od tego rozporządzenia.

uwzględniając wniosek Komisji,

Środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W dniu 26 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na mocy art. XXVIII GATT z 1994 r. w celu zmiany niektórych koncesji w odniesieniu do ryżu. Odpowiednio, Wspólnota notyfikowała Światowej Organizacji Handlu 2 lipca 2003 r. swój zamiar zmiany niektórych koncesji na liście koncesyjnej WE CXL.

Komisja z powodzeniem wynegocjowała Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem. Dlatego Porozumienie powinno być zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Rokowania były prowadzone przez Komisję w konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL, załączonej do GATT z 1994 r.

(3)

Komisja prowadziła rokowania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, będącymi głównym dostawcą produktów oznaczonych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany (brązowy)) i będącymi istotnie zainteresowanymi dostawami produktów oznaczonych kodem HS 1006 30 (ryż półbielony lub całkowicie bielony, również polerowany lub glazurowany), Tajlandią, będącą głównym dostawcą produktów oznaczonych kodem HS 1006 30 (ryż półbielony lub całkowicie bielony, również polerowany lub glazurowany) oraz będącą istotnie zainteresowaną dostawami produktów oznaczonych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany (brązowy)), oraz Indiami i Pakistanem, będącymi istotnie zainteresowanymi dostawami produktów oznaczonych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany (brązowy)).

Tekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 W zakresie niezbędnym do zapewnienia pełnego stosowania niniejszego Porozumienia przed 1 września 2004 r. Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 2 niniejszej decyzji, może odstąpić od rozporządzenia (EWG) nr 1785/2003 do czasu przyjęcia zmian do tego rozporządzenia, najpóźniej jednak do 30 czerwca 2005 r.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(4)

W celu zapewnienia możliwości pełnego stosowania niniejszego Porozumienia przed 1 września 2004 r.

L 279/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

Artykuł 3 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. Zbóż, powołany na podstawie art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1). 2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania Porozumienia w celu wyrażenia przez Wspólnotę zgody na związanie się tym Porozumieniem (2). Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 47 z 200428.8.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L279 - 44 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256) (1)

 • Dz. U. L279 - 30 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838) (1)

 • Dz. U. L279 - 29 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu

 • Dz. U. L279 - 25 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT Z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 19 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 17 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 14 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L279 - 12 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L279 - 11 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L279 - 10 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 2. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L279 - 9 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 319. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L279 - 8 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 66. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L279 - 7 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L279 - 5 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 3 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 1 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.