Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu

Data ogłoszenia:2004-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 29

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/29

DECYZJA RADY z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu (2004/619/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

wspólnej organizacji rynku ryżu (1), Komisja powinna zostać upoważniona do przyjęcia tymczasowych odstępstw od tego rozporządzenia. Środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

W dniu 26 czerwca 2003 r., Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na mocy art. XXVIII GATT 1994, w celu zmiany niektórych koncesji w odniesieniu do ryżu. Odpowiednio, Wspólnota notyfikowała Światowej Organizacji Handlu w dniu 2 lipca 2003 r. swój zamiar zmiany niektórych koncesji na liście koncesyjnej WE CXL. Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę. Komisja prowadziła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, mającymi zasadniczy interes w dostawach produktów ujętych w podpozycji 1006 20 [ryż łuskany (brązowy)] Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) i zasadniczy interes w dostawach produktów ujętych w podpozycji 1006 30 HS (ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany), Tajlandią, mającą zasadniczy interes w dostawach produktów ujętych w podpozycji 1006 30 HS (ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany) oraz zasadniczy interes w dostawach produktów ujętych w podpozycji 1006 20 ryż HS [łuskany (brązowy)] oraz Indiami i Pakistanem, mającymi zasadniczy interes w dostawach produktów ujętych w podpozycji 1006 20 HS [ryż łuskany (brązowy)]. Komisja wynegocjowała z Indiami i Pakistanem Porozumienie w formie wymiany listów, jednak nie udało się jej wynegocjować porozumienia na akceptowalnych warunkach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Tajlandią. W celu umożliwienia wprowadzenia zmian do niektórych koncesji w odniesieniu do ryżu łuskanego i ryżu częściowo lub całkowicie bielonego na liście koncesyjnej CXL Wspólnoty, należy ustanowić nowe stawki celne dla ryżu łuskanego i ryżu częściowo lub całkowicie bielonego. Ponieważ ustalenie nowych stawek celnych dla ryżu łuskanego i ryżu częściowo lub całkowicie bielonego wiąże się z koniecznością zmiany rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Stawka celna dla ryżu łuskanego (brązowego) (kod CN 1006 20) wynosi 65 EUR/t. Stawka celna dla ryżu całkowicie lub częściowo bielonego, również polerowanego lub glazurowanego (kod CN 1006 30) wynosi 175 EUR/t. Artykuł 2 W zakresie niezbędnym do zapewnienia pełnego stosowania niniejszej decyzji przed dniem 1 września 2004 r., Komisja może odstąpić od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003, zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 2 niniejszej decyzji, do czasu przyjęcia zmian w rozporządzeniu, najpóźniej jednak do dnia 30 czerwca 2005 r. Artykuł 3 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. Zbóż, ustanowiony na podstawie art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (3). 2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

(6)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 47 z 200428.8.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L279 - 44 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256) (1)

 • Dz. U. L279 - 30 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838) (1)

 • Dz. U. L279 - 25 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT Z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 23 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 19 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 17 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 14 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L279 - 12 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L279 - 11 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L279 - 10 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 2. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L279 - 9 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 319. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L279 - 8 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 66. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L279 - 7 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L279 - 5 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 3 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 1 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.