Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 30

L 279/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/620/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

prowincji argentyńskich winny zostać usunięte, a gwarancja dodatkowa dotycząca Urugwaju winna zostać zmieniona.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 72/426/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, świeżego mięsa i produktów mięsnych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz określająca warunki dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki dla świadectw weterynaryjnych dla celów przywozu do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (3) stanowi, że przywóz tych zwierząt i mięsa musi spełniać wymagania ustanowione w odpowiednich wzorach świadectw sporządzonych zgodnie z tą decyzją. Dla celów jasności i przejrzystości właściwa jest zmiana niektórych odniesień i atestacji w niektórych wzorach świadectw weterynaryjnych w części 2 załącznika I i w części 2 załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Z tych samych powodów w części 1 załącznika II nazwy dwóch

(3)

Załączniki I i II do decyzji 79/542/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w tej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji Rady 79/542/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1)

1) W części 2 załącznika I, wzór „BOV-Y” zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.

(2)

2) W części 1 załącznika II, w kolumnie „opis terytorium” odpowiadającej kolumnie „kod terytorium” AR-1 słowa „La Pampa” i „Santiago del Estero” zostają skreślone i w kolumnie „SG” odpowiadającej kolumnie „kod terytorium” „UY-0”, w wierszu „OVI”, pozycja „B” zostaje skreślona i zastąpiona przez „A”.

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 1).

3) W części 2 załącznika II, wzór „BOV” i wzór „OVI” zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszej decyzji, a we wzorach „POR” „EQU” „RUF” „RUW” „SUF” „SUW” i „EQW”, w polu 5 „Zamierzone miejsce przeznaczenia mięsa”, pkt 5.2, zastępuje się następującym tekstem:

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/31

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 września 2004 r.

Członek Komisji

L 279/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

ZAŁĄCZNIK I

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/33

L 279/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/35

L 279/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

ZAŁĄCZNIK II

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/37

L 279/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/39

L 279/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/41

L 279/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/43

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 47 z 200428.8.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L279 - 44 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256) (1)

 • Dz. U. L279 - 29 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu

 • Dz. U. L279 - 25 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT Z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 23 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 19 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 17 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 14 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L279 - 12 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L279 - 11 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L279 - 10 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 2. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L279 - 9 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 319. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L279 - 8 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 66. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L279 - 7 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L279 - 5 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 3 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 1 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.