Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 44

Strona 1 z 2
L 279/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/621/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w Chinach oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie w trakcie przywozu produktów z Chin, można uznać, że produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone z Chin podlegają pełnej i systematycznej kontroli bezpieczeństwa żywności i pasz.

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie wykrycia pozostałości leków weterynaryjnych w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin, oraz w wyniku braków stwierdzonych podczas wizyty kontrolnej w przedmiotowym kraju w zakresie przepisów dotyczących leków weterynaryjnych i systemu kontroli pozostałości u żywych zwierząt oraz w produktach zwierzęcych, Komisja przyjęła decyzję 2002/69/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (2).

Właściwe władze Chin w szczególności zagwarantowały, że każda przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt we Wspólnocie podlega systematycznej kontroli przed wysyłką w celu wykrycia obecności pozostałości leków weterynaryjnych. Właściwe władze Chin zagwarantowały także, że każdej przesyłce towarzyszyć będzie dokument zawierający deklarację właściwego organu potwierdzającą, że produkty zostały poddane kontroli przed wywozem i zawierającą wyniki przeprowadzonych badań.

(5)

W świetle wyników i gwarancji opisanych powyżej, właściwym jest zastąpienie środków ochronnych przewidzianych decyzją 2002/994/WE przez wymóg, aby dane przesyłki były badane w miejscu pochodzenia przed wywozem do Wspólnoty i aby towarzyszyły im właściwe zaświadczenia.

(2)

W świetle informacji dostarczonych przez właściwe władze Chin oraz korzystnych wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie, zezwolono na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Chin w drodze wielokrotnych zmian decyzji 2002/69/WE, która została ujednolicona decyzją Komisji 2002/994/WE (3).

(6)

Jednakże wizyta kontrolna nadal wykazała braki w zakresie warunków sanitarnych stosowanych w Chinach przy produkcji mięsa drobiowego przeznaczonego do wywozu do Wspólnoty. W świetle wymienionych braków wraz z sytuacją powstałą w wyniku wybuchów epidemii influenzy drobiu, ograniczenia dotyczące przywozu mięsa drobiowego nie mogą jeszcze być zniesione.

(3)

W świetle wprowadzenia w życie środków korygujących oraz gwarancji dostarczonych przez właściwe władze Chin, korzystnych wyników ponownej wizyty kontrolnej

(7)

Dlatego decyzja 2002/994/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją ( 2002/933/WE (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 71). (3) Dz.U. 348 z 21.12.2002, str. 154. Decyzja zmieniona decyzją 2003/72/WE (Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 84).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 47 z 200428.8.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L279 - 30 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838) (1)

 • Dz. U. L279 - 29 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu

 • Dz. U. L279 - 25 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT Z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 23 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 19 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 17 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 14 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L279 - 12 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L279 - 11 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L279 - 10 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 2. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L279 - 9 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 319. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L279 - 8 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 66. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L279 - 7 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L279 - 5 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 3 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 1 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.