Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 47

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2004-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 47

Strona 1 z 2
28.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/47

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/622/WPZiB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 1. Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego lub Komisji, przyjmuje zmiany w wykazach znajdujących się w załącznikach I i II, zgodnie z rozwojem wydarzeń politycznych w Mołdowie. 2. Nie później niż 1 grudnia 2004 r. zostanie dokonany przegląd załącznika II, mający na celu stwierdzenie, czy znajdujące się w Naddniestrzu w Republice Mołdowy mołdowskie szkoły, w których obowiązuje alfabet łaciński zostały ponownie otwarte z dniem 1 września 2004 r. oraz czy nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie tych szkół nie byli następnie poddawani zastraszaniu; w celu podjęcia decyzji co do tego, czy środki skierowane przeciwko osobom wymienionym w załączniku II mogą zostać uchylone.” 3) Załącznik zastępuje się załącznikami do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy (1). W Naddniestrzu prowadzona jest szeroko zakrojona kampania mająca na celu zastraszenie nauczycieli, rodziców uczniów i uczniów mołdowskich szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński, a niektóre z tych szkół zamknięto. Środki ograniczające nałożone wspólnym stanowiskiem 2004/179/WPZiB powinny zatem objąć również osoby odpowiedzialne za kampanię zastraszania i zamykanie mołdowskich szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński, Artykuł 1

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

We wspólnym stanowisku 2004/179/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapobieżenia wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytoria osób: — wymienionych w załączniku I, odpowiedzialnych za uniemożliwianie postępów na drodze do politycznego rozstrzygnięcia konfliktu; — wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie w Naddniestrzu w Republice Mołdowy kampanii zastraszania oraz zamykanie mołdowskich szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński”.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 68.

L 279/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2004

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1, UST. 1, TIRET PIERWSZE 1) SMIRNOW, IGOR, Prezydent, ur. 29.10.1941 r. w Chabarowsku. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0337530. 2) SMIRNOW, WŁADIMIR, syn osoby wymienionej w pkt. 1 i przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego, ur. 3.4.1961 r. w miejscowości Wupiansk Charków. Paszport rosyjski nr 50 NO. 00337016. 3) SMIRNOW, OLEG, syn osoby wymienionej w pkt. 1 i doradca Państwowego Komitetu Celnego, ur. 8.8.1967 r. w miejscowości Nowaja Wachowka, Chersoń. Paszport rosyjski nr 60 NO. 1907537. 4) LEONTIEW, SIERGIEJ, Wiceprezydent, ur.9.2.1944 r. w Odessie Leontowce. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0065438. 5) MARACUTSA, GRIGORIJ, Przewodniczący Rady Najwyższej, ur. 15.10.1942 r. w miejscowości Teia, Grigoriopol. Stary paszport radziecki nr 8BM724835.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 279 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 44 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256) (1)

 • Dz. U. L279 - 30 z 200428.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG dotyczącej wzorów świadectw odnoszących się do przywozu bydła rzeźnego oraz świeżego mięsa wołowego, baraniego i koziego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2838) (1)

 • Dz. U. L279 - 29 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca wspólnotowy system przywozu w odniesieniu do ryżu

 • Dz. U. L279 - 25 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT Z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 23 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 19 z 200428.8.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 17 z 200428.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

 • Dz. U. L279 - 14 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L279 - 12 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L279 - 11 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L279 - 10 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 2. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L279 - 9 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 319. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L279 - 8 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 66. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L279 - 7 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L279 - 5 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 3 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 147. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L279 - 1 z 200428.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.