Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

Data ogłoszenia:2004-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 11

Strona 1 z 2
31.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1548/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Ponieważ branie pod uwagę cen zbóż nie miało w przeszłości praktycznego wpływu na obliczanie kwoty refundacji, zalecane jest usunięcie tego odniesienia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

Przepisy szczególne dotyczące skrobi estryfikowanej i eteryfikowanej okazały się nieproporcjonalne, gdy kwota refundacji jest stosunkowo niska. Zalecane jest ustanowienie kwoty maksymalnej, poniżej której te warunki nie muszą być spełnione.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 8 lit. e),

(5)

W konsekwencji należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1722/93.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 (3) ustala warunki przyznawania refundacji produkcyjnych dla skrobi i niektórych jej produktów pochodnych, uzyskiwanych w szczególności z ryżu i ryżu łamanego. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku ryżu (4) nie przewiduje już możliwości przyznania tej refundacji. Należy więc wycofać przepisy preferencyjne dla tej kategorii skrobi z rozporządzenia (WE) nr 1722/93, i to od dnia 1 września 2004 r., daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1722/93 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Ważność zaświadczeń o refundacji dla skrobi otrzymanej z ryżu lub ryżu łamanego musi w związku z tym zostać ograniczona do dnia 31 sierpnia 2004 r.

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

(3)

Metoda obliczania refundacji produkcyjnej jest określana w szczególności, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1722/93, w oparciu o cenę rynkową kukurydzy, z uwzględnieniem poziomu odnotowanych cen zbóż. Dla kukurydzy należy uczynić ten przepis bardziej precyzyjnym, zarówno odnośnie pochodzenia geograficznego kukurydzy, jak i pewnych ograniczeń do zastosowania w stosunku do cen, w przypadku ich znaczącego wzrostu.

„Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż”;

2) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 216/2004 (Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 13). (4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

„Refundacja produkcyjna (zwana dalej »refundacją«) może zostać przyznana każdej osobie fizycznej lub prawnej stosującej skrobię otrzymaną ze zboża, kukurydzy, skrobię ziemniaczaną lub niektóre produkty uzyskane ze skrobi, do wytwarzania towarów wymienionych w wykazie zamieszczonym w załączniku I.”;

L 280/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2004

3) w art. 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 36 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do zakończenia stosowania środków zwalczania klasycznego pomoru świń, stosowanych w Saarland, Niemcy, oraz rozszerzenia obszaru w Słowacji, w którym stosuje się środki zwalczania klasycznego pomoru świń (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3241) (1)

 • Dz. U. L280 - 34 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca zmiany decyzji 1999/815/WE przyjmującej środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument K(2004) 3071) (1)

 • Dz. U. L280 - 26 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/804/WE w odniesieniu do przywozu żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2613) (1)

 • Dz. U. L280 - 24 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L280 - 23 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 wreśnia 2004 r.

 • Dz. U. L280 - 13 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

 • Dz. U. L280 - 9 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L280 - 7 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L280 - 5 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L280 - 3 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L280 - 1 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.