Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/804/WE w odniesieniu do przywozu żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2613) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 26

Strona 1 z 3
L 280/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/804/WE w odniesieniu do przywozu żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2613)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niewielkie zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ponieważ zwierzęta z tych przesyłek nie są przeznaczone do dalszego wzrostu, tuczenia ani przenoszenia w wodach Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2003/804/WE z dnia 14 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (2) określa szczególne warunki zdrowotne dotyczące zwierząt, obowiązujące w przywozie żywych mięczaków z państw trzecich do Wspólnoty.

Wymagania ustanowione w dyrektywie Rady 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży (3) i dyrektywie Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (4), zapewniają wystarczający poziom ochrony w odniesieniu do żywych małży pakowanych w opakowania o wielkości odpowiednio przystosowanej do sprzedaży detalicznej restauracjom lub bezpośrednim konsumentom, pod warunkiem jednak, że małże nie mają kontaktu z wodami Wspólnoty. Dodatkowe świadectwo zdrowia dla zwierząt z takich przesyłek nie powinno być potrzebne.

(4)

(2)

Należy wziąć pod uwagę, że przywóz małych ilości mięczaków, często będących produktami o dużej wartości, z przeznaczeniem bezpośrednio do sprzedaży w supermarketach lub restauracjach, może stanowić

Należy również wziąć pod uwagę ewentualność, że żywe mięczaki pochodzące z przywozu, które nie będą w pełni odpowiadać wymaganiom ustanowionym w art. 3 decyzji 2003/804/WE, a mają być przeznaczone do dalszego przetworzenia, mogą być kierowane do centrów przywozu zatwierdzonych zgodnie z art. 8 decyzji 2003/804/WE, i pakowane w opakowania o wielkości odpowiednio przystosowanej do sprzedaży detalicznej restauracjom lub bezpośrednim konsumentom. W takich sytuacjach przywożone mięczaki nie będą miały bezpośredniego kontaktu z naturalnymi wodami we Wspólnocie.

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją 2004/319/WE (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 73).

(3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. (4) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

31.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/27

(5)

Żywe małże powinny być traktowane jako żywe zwierzęta wodne, jeżeli są przeznaczone do dalszej hodowli i produkcji, mogą jednak być uważane za produkty, jeśli są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, za wyjątkiem wypadków, gdy są przewożone w stanie żywym w celu zachowania świeżości. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kontrolę weterynaryjną, wszystkie żywe małże powinny być badane w zatwierdzonych obiektach zajmujących się produktami pochodzenia zwierzęcego, które są bardziej odpowiednie do obchodzenia się z takimi przesyłkami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 36 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do zakończenia stosowania środków zwalczania klasycznego pomoru świń, stosowanych w Saarland, Niemcy, oraz rozszerzenia obszaru w Słowacji, w którym stosuje się środki zwalczania klasycznego pomoru świń (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3241) (1)

 • Dz. U. L280 - 34 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca zmiany decyzji 1999/815/WE przyjmującej środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument K(2004) 3071) (1)

 • Dz. U. L280 - 24 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L280 - 23 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 wreśnia 2004 r.

 • Dz. U. L280 - 13 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

 • Dz. U. L280 - 11 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L280 - 9 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L280 - 7 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L280 - 5 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L280 - 3 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L280 - 1 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.