Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 281 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania

Data ogłoszenia:2004-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 281 POZ 1

Strona 1 z 139
31.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 w celu uwzględnienia zmian przyjętych w ramach Porozumienia z Wassenaar, Grupy Australijskiej i Systemu Kontrolnego Technologii Rakietowych późniejszych w stosunku do zmian wprowadzonych rozporządzeniem nr 149/2003 (2) z dnia 27 stycznia 2003 r. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 zmienione częścią 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 w celu usunięcia Republiki Czeskiej, Węgier i Polski z bieżącego wykazu państw, względem których stosuje się Wspólnotowe Pozwolenie na Wywóz. W celu ułatwienia konsultacji organom kontroli wywozu i podmiotom gospodarczym konieczne jest opublikowanie uaktualnionej i ujednoliconej wersji załączników do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000, uwzględniającej wszystkie zmiany przyjęte przez Państwa Członkowskie na forach międzynarodowych w okresie od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 (1) wymaga, aby produkty podwójnego zastosowania (w tym oprogramowanie i technologia) podlegały skutecznej kontroli podczas wywozu ze Wspólnoty. W celu umożliwienia Państwom Członkowskim i Wspólnocie wypełnienia zobowiązań międzynarodowych załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 ustanawia wspólny wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w art. 3 tego rozporządzenia, które wprowadza uzgodnione na poziomie międzynarodowym kontrole podwójnego zastosowania, w tym Porozumienie z Wassenaar, System Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC). Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 określa, że załącznik I i IV zostaną uaktualnione zgodnie z odpowiednimi obowiązkami i zobowiązaniami oraz ewentualnymi zmianami do nich, które każde Państwo Członkowskie przyjęło jako członek międzynarodowych systemów nierozprzestrzeniania oraz uzgodnień dotyczących kontroli wywozu, lub w wyniku ratyfikacji odpowiednich traktatów międzynarodowych.

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

P. H. DONNER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 30 z 5.2.2003, str. 1.

L 281/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2004

ZAŁĄCZNIK I LISTA TOWARÓW I TECHNOLOGII PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (odnosząca się do art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000) Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnione na poziomie międzynarodowym kontrole podwójnego zastosowania, w tym Porozumienie z Wassenaar, System Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupa Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupa Australijska i Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). Nie zostały uwzględnione produkty, które Państwa Członkowskie chcą umieścić w wykazie produktów wyłączonych. Nie uwzględniono jakiejkolwiek kontroli krajowej (kontrola pochodzenia pozasystemowego), która może być utrzymana przez Państwa Członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 281 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.