Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1553/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Meksyku

Data ogłoszenia:2004-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
Kontyngenty te są zarządzane zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Jednakże art. 308c ust. 2 i 3 nie dotyczy kontyngentu taryfowego objętego nr 09.1871 w Załączniku.” b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W odniesieniu do produktów objętych kodem CN 0803 00 19 nie wymaga się przedłożenia pozwolenia na przywóz świeżych bananów pochodzących z Meksyku.”

(6) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(1) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 51). (2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10. (3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (4) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52). (5) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 282/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2004

c) dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Cło stosowane do produktów objętych kodem CN 1302 20 10 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczonego nr 09.1873 w Załączniku, wynosi 2 %. 5b. Cło stosowane do produktów objętych kodem CN 0803 00 19 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczonego nr 09.1871 w Załączniku, wynosi 75 EUR/tona.” 2) W Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z wyjątkiem pkt. 2 Załącznika niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Punkt 2 Załącznika stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

1.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/5

ZAŁĄCZNIK Zmiany w Załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1362/2000. 1) W tabeli dodaje się następujące wiersze: „09.1871 (8) 09.1873 0803 00 19 ex 1302 20 10 Banany, świeże (z wyłączeniem plantanów) Suche substancje pektynowe, pektyniany i pektyny w proszku 2 000 ton 250 ton Stosowanie stałych kwot celnych Stosowanie stałych kwot celnych

(8) Kontyngent ten przestanie być stosowany w momencie, gdy obecne kontyngenty WTO na banany objęte kodem 0803 00 19 zostaną zastąpione systemem czysto taryfowym.”

2) Wiersze w tabeli w odniesieniu do numerów porządkowych 09.1832 i 09.1869 zastępuje się następującymi wierszami: „09.1832 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 09.1875 09.1877 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 09.1879 09.1881 0408 91 80 0408 99 80 — żółtka jaj, suszone — żółtka jaj, w postaci płynnej — żółtka jaj, inne — jaja ptasie bez skorupek, suszone — jaja ptasie bez skorupek, inne 50 MFN lub 50 GSP (2) 50 MFN lub 50 GSP (2) 50 MFN lub 50 GSP (2) 50 MFN lub 50 GSP (2) — żółtka jaj, skorupek: jaja ptasie bez 1 000 ton (3) 50 MFN lub 50 GSP (2)

09.1869

3502 11 90 3502 19 90

— Albumina z jaj: — suszone (kryształy) — suszone (inne) — inne niż suszone

3 000 ton (3)

100

09.1883 09.1885 09.1887

ex 3502 11 90 ex 3502 11 90 3502 19 90

100 100 100

(3) Ekwiwalent skorupek jaj. Określa się zgodnie z przelicznikami ustalonymi w załączniku 69 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L282 - 7 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2004 r.

  • Dz. U. L282 - 6 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L282 - 1 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1552/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.