Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1553/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Meksyku

Data ogłoszenia:2004-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3

Strona 1 z 2
1.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1553/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Meksyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 1362/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 wydanej na podstawie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (6), przywóz bananów do Wspólnoty podlega przedłożeniu pozwolenia na przywóz. Ponieważ system zarządzania na zasadzie kolejności zgłoszeń zgodnie z art. 308a rozporządzenia (WE) nr 2454/93 zapewnia informacje równoważne do tych uzyskanych w pozwoleniu na przywóz, zatem wymóg pozwolenia nie jest konieczny w odniesieniu do świeżych bananów objętych powyższym rozporządzeniem. Zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty przeznaczone do produkcji produktów z jaj (oznaczone numerami porządkowymi 09.1832 i 09.1869) wymaga zastosowania współczynnika w odniesieniu do wagi netto produktów zgłoszonych organom celnym. W celu poprawy wydajności w ramach zarządzania przedmiotowymi kontyngentami taryfowymi, należy utworzyć oddzielny numer porządkowy dla każdej grupy produktów o wspólnym współczynniku. W związku z powyższym, rozporządzenie (WE) nr 1362/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione. Ponieważ decyzja Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie stosuje się z tą samą datą. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Kodeksu Celnego,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1362/2000 wprowadza dla Wspólnoty przepisy celne określone w decyzji Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 2/2000 (2). Wspólna Rada UE–Meksyk postanowiła, na mocy swojej decyzji nr 3/2004 z 29 lipca 2004 r. wprowadzającej kontyngenty taryfowe na niektóre produkty pochodzące z Meksyku (3), wymienione w załączniku I do decyzji Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 2/2000, otworzyć przejściowe kontyngenty taryfowe na banany do czasu, gdy zostaną one zastąpione systemem czysto taryfowym oraz kontyngenty taryfowe na niektóre substancje pektynowe. Kontyngenty te powinny zostać otwarte. W celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji między Meksykiem a innymi krajami wywozu posiadającymi dostęp do kontyngentów taryfowych Wspólnoty na banany w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty (4), kontyngenty na banany na mocy tego rozporządzenia powinny zostać wstępnie uznane za kontyngenty, które nie są bliskie wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wdrożenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5), w przypadku gdy kontyngenty te są zarządzane w ramach systemu określonego w art. 308a tego rozporządzenia, przy czym art. 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie powinien mieć zastosowania.

(2)

(6)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1362/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 282 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L282 - 7 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2004 r.

  • Dz. U. L282 - 6 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L282 - 1 z 20041.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1552/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.