Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 16

L 283/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/626/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu buraczanego materiału siewnego (1), w szczególności jego art. 19, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego roślin paszowych (2), w szczególności jego art. 13a, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu zbożowego materiału siewnego (3), w szczególności jego art. 13a, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych (4), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Czasowe próby należy prowadzić w celu zapewnienia ciągłości istniejących wzorców handlowych do czasu dostosowania modyfikacji istniejących dyrektyw wymienionych powyżej oraz w celu zebrania dodatkowych danych. Skutkiem niniejszego, należy odpowiednio zmienić decyzję 98/320/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 4 decyzji 98/320/WE datę „31 lipca 2004 r.” zastępuje się datą „27 kwietnia 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Stosownie do decyzji Komisji 98/320/WE (5) przepis był wprowadzony, na poziomie Wspólnoty, dla czasowych prób dla oszacowania, czy pobieranie próbek i testowanie materiału siewnego według urzędowego nadzoru mogą ukonstytuować udoskonalone rozwiązania alternatywne dla procedur do urzędowej certyfikacji materiału siewnego, wymaganych zgodnie z dyrektywami 2002/54/WE, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE, bez prowadzenia do znaczącego obniżenia jakości takiego materiału siewnego.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez dyrektywę Komisji 2004/55/WE (Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 18). (3) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (5) Dz.U. L 140 z 12.5.1998, str. 14. Decyzia zmieniona decyzją 2002/280/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 22).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 17 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136) (1)

 • Dz. U. L283 - 13 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2004 r.

 • Dz. U. L283 - 11 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L283 - 9 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L283 - 7 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L283 - 3 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

 • Dz. U. L283 - 1 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2004 z dnia 1 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.