Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 17

2.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/627/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

okresy do trzech lat, w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG oraz, w szczególności, warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnej i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Oceniono wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniu 12 października 2001 r. (etoksazol) i w dniu 16 października 2000 r. (karwon).

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w kwietniu 1998 r. Hiszpania otrzymała wniosek od Sumitomo Chemical Agro Europe SA o włączenie substancji czynnej etoksazol do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 1999/43/WE (2) potwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymagania załącznika II i załącznika III do tej dyrektywy, dotyczące danych i informacji.

(5)

(2)

W marcu 1997 r. Niderlandy otrzymały wniosek od Luxan BV dotyczący karwonu (poprzednia nazwa: L 91105D). Decyzja Komisji 1999/610/WE (3) potwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymagania załącznika II i załącznika III do tej dyrektywy, dotyczące danych i informacji.

(6)

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez odpowiednie Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, należało zażądać od wnioskodawców dalszych informacji oraz zbadania ich i przedstawienia oceny przez Państwa Członkowskie. Dlatego dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie oceny dokumentacji nie będzie możliwe w ramach czasowych przewidzianych w dyrektywie 91/414/EWG.

(3)

Potwierdzenie kompletności obu dokumentacji było niezbędne, w celu umożliwienia poddania ich szczegółowemu zbadaniu i stworzenia Państwom Członkowskim możliwości przyznawania tymczasowych zezwoleń, na

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104). (2) Dz.U. L 14 z 19.1.1999, str. 30. (3) Dz.U. L 242 z 14.9.1999, str. 29.

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, Państwom Członkowskim należy umożliwić przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumentacji. Przewiduje się, że ocena i proces podejmowania decyzji, odnoszące się do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia do załącznika I każdej z tych substancji czynnych, zostaną zakończone w terminie 24 miesięcy.

L 283/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2004

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające etoksazol lub karwon na okres nieprzekraczający 24 miesięcy, licząc od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, 31 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 16 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942) (1)

 • Dz. U. L283 - 13 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2004 r.

 • Dz. U. L283 - 11 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L283 - 9 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L283 - 7 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L283 - 3 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

 • Dz. U. L283 - 1 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2004 z dnia 1 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.