Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

Data ogłoszenia:2004-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3

Strona 1 z 2
2.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

(5)

Przedstawiciele władz Nowej Zelandii uczestniczą w próbach uzgodnienia norm handlowych odnoszących się do owoców i warzyw w ramach Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Produktów Nietrwałych i Rozwoju Jakości Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE). Ponadto Nowa Zelandia bierze udział w Projekcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ds. Zastosowania Międzynarodowych Norm dotyczących Owoców i Warzyw. Kontrole zgodności przeprowadzone przez Nową Zelandię powinny zatem zostać zatwierdzone z mocą od daty wprowadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001. Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (2) określa warunki zatwierdzania czynności kontrolnych przeprowadzanych przez określone kraje trzecie na ich wniosek przed przywozem do Wspólnoty.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

W dniu 30 kwietnia 2004 r. władze Nowej Zelandii przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego Nowej Zelandii (New Zealand Food Safety Authority, NZFSA) w przypadku jabłek, gruszek i owoców kiwi. Kontrole jabłek, gruszek i owoców kiwi mające na celu stwierdzenie zgodności norm handlowych są przeprowadzane albo przez pracowników Inspekcji Klasy Przemysłowej (Industry Grade Inspection), którzy są nadzorowani przez uznanych kontrolerów NZFSA, lub bezpośrednio przez uznanych kontrolerów NZFSA. Wniosek złożony przez Nową Zelandię zawiera stwierdzenie, iż wyżej wspomniane organy kontroli posiadają niezbędny personel, wyposażenie oraz pomieszczenia, by przeprowadzać kontrole, że stosują metody identyczne z opisanymi w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że świeże owoce należące do wyżej wspomnianych gatunków eksportowanych z Nowej Zelandii do Wspólnoty spełniają normy handlowe Wspólnoty.

Artykuł 1 Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących jabłek, gruszek i owoców kiwi przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii przed ich importem na teren Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001. Artykuł 2 Szczegółowe informacje dotyczące władzy publicznej oraz organów kontroli w Nowej Zelandii, wymienionych w drugim akapicie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, znajdują się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Certyfikaty, o których mowa w drugim akapicie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, które zostają wydane po kontrolach, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, muszą zostać przygotowane na formularzach, których wzory znajdują się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jego obwieszczenia wymienionego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, dotyczącego nawiązania współpracy administracyjnej pomiędzy Wspólnotą a Nową Zelandią.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 17 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136) (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942) (1)

 • Dz. U. L283 - 13 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2004 r.

 • Dz. U. L283 - 11 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L283 - 9 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L283 - 7 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L283 - 1 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2004 z dnia 1 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.