Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2004-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 7

2.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przedłużenia okresu ważności systemu pomocy i strategii jakości dla oliwy z oliwek (3) wymaga zrewidowania dodatkowej uwagi 2 do rozdziału 15 Nomenklatury Scalonej zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(3)

A zatem należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu kontynuacji procesu harmonizacji ze standardami międzynarodowymi określonymi przez Międzynarodową Radę ds. Oliwy z Oliwek i Codex Alimentarius należy poczynić dostosowania niektórych wartości szczytowych określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (2) oraz w dodatkowej uwadze 2 do rozdziału 15 Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1513/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenia nr 136/66/EWG i (WE) nr 1638/98 w odniesieniu do

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zmienia się w sposób określony w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2344/2003 (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 38). (2) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2003 (Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 57).

(3) Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 4.

L 283/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2004

ZAŁĄCZNIK W rozdziale 15 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, w dodatkowej uwadze 2 wprowadza się następujące zmiany: W dodatkowej uwadze 2 B I wprowadza się następujące zmiany: Litera g) zmienia się w sposób następujący: — punkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zawartość lotnych fluorowcowanych rozpuszczalników nieprzekraczająca 0,2 mg/kg ogółem i nieprzekraczająca 0,1 mg/kg w przypadku każdego rozpuszczalnika;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 17 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136) (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942) (1)

 • Dz. U. L283 - 13 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2004 r.

 • Dz. U. L283 - 11 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L283 - 9 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L283 - 3 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

 • Dz. U. L283 - 1 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2004 z dnia 1 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.