Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów błękitka przez statki pływające pod banderą Francji

Data ogłoszenia:2004-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 3

3.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1563/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów błękitka przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Owczych) dokonane przez statki pływające pod banderą Francji lub statki zarejestrowane we Francji osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Francja zakazała połowów tego gatunku od 17 lipca 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji wykorzystały kwotę na połowy błękitka w wodach strefy ICES Vb (wody Wysp Owczych) przyznaną Francji na rok 2004. Połowy błękitka w wodach strefy ICES Vb (wody Wysp Owczych) dokonywane przez statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od dnia 17 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach podlegających ograniczeniom połowowym, przewiduje kwoty na połowy błękitka w 2004 r. (2). W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego. Według informacji przekazanych Komisji połowy błękitka w wodach strefy ICES Vb (wody Wysp

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. nione rozporządzeniem (WE) nr 7.11.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. nione rozporządzeniem (WE) nr 30.4.2004, str. 144).

Rozporządzenie ostatnio zmie1954/2003 (Dz.U. L 289 z Rozporządzenie ostatnio zmie867/2004 (Dz.U. L 161 z

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 6 z 20043.9.2004

    Decyzja Komisji z dnia 1 września 2004 r. uchylająca decyzję 2002/794/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów i wyrobów drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przywożonych z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3297) (1)

  • Dz. U. L284 - 4 z 20043.9.2004

    Decyzja Komisji z dnia 2 września 2004 r. dotycząca listy przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii, które mogą uzyskać zezwolenie Państw Członkowskich na import świeżego mięsa na teren Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3296) (1)

  • Dz. U. L284 - 1 z 20043.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2004 z dnia 2 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.