Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 września 2004 r. dotycząca listy przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii, które mogą uzyskać zezwolenie Państw Członkowskich na import świeżego mięsa na teren Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3296) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 4

L 284/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 września 2004 r. dotycząca listy przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii, które mogą uzyskać zezwolenie Państw Członkowskich na import świeżego mięsa na teren Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3296)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/628/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 lit. a) i b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przedsiębiorstwa te mogą zostać dołączone do listy przedsiębiorstw, mogących uzyskać zezwolenie na import świeżego mięsa na teren Wspólnoty. Zostanie ona przygotowana zgodnie z zapisami dyrektywy 72/462/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

Dyrektywa 72/462/EWG stanowi, że zezwala się na eksport świeżego mięsa na teren Wspólnoty jedynie tym przedsiębiorstwom z krajów trzecich, które spełnią ogólne i szczegółowe warunki określone w tej dyrektywie. Sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt w Nowej Kaledonii jest porównywalna z sytuacją w Państwach Członkowskich, szczególnie w odniesieniu do przenoszenia chorób poprzez mięso. Zadowalająco wygląda kwestia kontroli procesu produkcji świeżego mięsa. Dla celów art. 4 ust. 3 dyrektywy 72/462/EWG, Nowa Kaledonia przekazała szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorstw, które powinny uzyskać zezwolenie na eksport świeżego mięsa na teren Wspólnoty. Zakłady proponowane przez Nową Kaledonię spełniają wszelkie wymogi określone w dyrektywie 72/462/EWG pozwalające na ich określenie jako ubojni, chłodni oraz jako zatwierdzone zakłady rozbioru, które mogą otrzymać pozwolenie na przywóz na teren Wspólnoty zgodnie z art. 18 tejże dyrektywy. Standardy higieniczne mające zastosowanie w tych przedsiębiorstwach są zadowalające. Z tego względu

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Niniejszym zatwierdza się przedsiębiorstwa w Nowej Kaledonii wymienione w Załączniku, jako przedsiębiorstwa, które mogą uzyskać zezwolenie Państw Członkowskich na przywóz świeżego mięsa na teren Wspólnoty, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 72/462/EWG, w tym z punktami a) i b) art. 18 ust. 1 tejże. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 6 września 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(3)

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

3.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/5

ZAŁĄCZNIK Lista przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 Kraj: NOWA KALEDONIA

Numer zatwierdzenia Kategoria (*) Przedsiębiorstwo Miasto /Region SH CP CS B S/G P SP SR

EA-3-1 EA-18-1

(*) SH: CP: CS: B:

OCEF — Barandeu OCEF

Ubojnia Zakład rozbioru Chłodnia Mięso wołowe

Bourail Prowincja Sud Nouméa Prowincja Sud

S/G: P: SP: SR:

x

x

x x

x x

Baranina/Mięso koźle Mięso wieprzowe Mięso zwierząt jednokopytnych Uwagi specjalne

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 6 z 20043.9.2004

    Decyzja Komisji z dnia 1 września 2004 r. uchylająca decyzję 2002/794/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów i wyrobów drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przywożonych z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3297) (1)

  • Dz. U. L284 - 3 z 20043.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów błękitka przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L284 - 1 z 20043.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2004 z dnia 2 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.