Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 września 2004 r. uchylająca decyzję 2002/794/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów i wyrobów drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przywożonych z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3297) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 6

L 284/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2004 r. uchylająca decyzję 2002/794/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów i wyrobów drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przywożonych z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3297)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/629/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wykryciu nitrofuranów i ich metabolitów w mięsie drobiowym pochodzącym z Brazylii.

(4) (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W tej sytuacji uchyla się decyzję 2002/794/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzja 2002/794/WE traci moc. Artykuł 2 Państwa Członkowskie dokonają zmiany środków stosowanych w przywozie w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie poinformują o tym Komisję. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 10 września 2004 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Zgodnie z decyzją Komisji 2002/794/WE (3), każda partia mięsa drobiowego, produktów i wyrobów drobiowych („mięso drobiowe”) przywożonych z Brazylii miała być poddana testowi chemicznemu w celu wykazania braku obecności nitrofuranów i ich metabolitów. W drodze decyzji 2002/794/WE zmienionej decyzją Komisji 2004/198/WE liczba poddanych testowi partii mięsa drobiowego z Brazylii została zredukowana ze 100 % do 20 %. Zmiany tej dokonano na podstawie gwarancji udzielonych przez Brazylię, wyników testów chemicznych przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie oraz rezultatów misji Biura ds. Żywności i Weterynarii do Brazylii. Od czasu zredukowania liczby partii poddanych testowi, Komisja nie otrzymała, za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania, dalszych powiadomień o

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4). (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 276 z 12.10.2002, str. 66. Decyzja zmieniona decyzją 2004/198/WE (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 39).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 284 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 4 z 20043.9.2004

    Decyzja Komisji z dnia 2 września 2004 r. dotycząca listy przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii, które mogą uzyskać zezwolenie Państw Członkowskich na import świeżego mięsa na teren Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3296) (1)

  • Dz. U. L284 - 3 z 20043.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów błękitka przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L284 - 1 z 20043.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2004 z dnia 2 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.