Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

Data ogłoszenia:2004-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 14

Strona 1 z 3
L 287/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2004/631/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r. Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 32 ust. 1, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Termin „szybkie i dostateczne odszkodowania dla hodowców” wykorzystany w art. 3 decyzji 90/424/EWG, „rozsądne wypłaty” i „uzasadnione wypłaty” oraz kategorie kwalifikowanych wydatków zawarte w pozycji „inne koszty” związane z obowiązkowym ubojem powinny zostać określone. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty Republice Słowackiej W celu zwalczania klasycznego pomoru świń w 2004 r. Republika Słowacka może skorzystać z wkładu finansowego Wspólnoty dotyczącego 50 % wydatków poniesionych w odniesieniu do: a) szybkiego i dostatecznego odszkodowania dla hodowców zmuszonych do uboju zwierząt w ramach środków mających na celu zwalczanie ognisk klasycznego pomoru świń w 2004 r., zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 tiret pierwsze i siódme decyzji 90/424/EWG oraz zgodnie z niniejszą decyzją; b) wydatków operacyjnych związanych z ubojem zwierząt, zniszczeniem tusz i produktów, oczyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz oczyszczeniem i dezynfekcją lub zniszczeniem, jeżeli jest to konieczne, skażonego wyposażenia zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie decyzji 90/424/EWG oraz zgodnie z niniejszą decyzją. Artykuł 2 Definicje W niniejszej decyzji mają zastosowanie następujące definicje: a) „szybkie i dostateczne odszkodowanie” oznacza wypłatę, w terminie 90 dni od uboju zwierząt, jako odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej określonej w art. 3 ust. 1; b) „rozsądne wypłaty” oznaczają wypłaty na zakup materiałów lub usług na poziomie proporcjonalnych cen w porównaniu z cenami rynkowymi przed wystąpieniem klasycznego pomoru świń;

Ogniska klasycznego pomoru świń pojawiły się w Republice Słowackiej w 2004 r. Wystąpienie wymienionej choroby stanowi poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt. Aby udzielić pomocy w jak najszybszym zwalczeniu wymienionej choroby, Wspólnota może wnieść finansowy wkład w kwalifikowane koszty poniesione przez Państwo Członkowskie, jak przewidziano w decyzji 90/424/EWG. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin są finansowane zgodnie z Sekcją Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrole tych środków są przeprowadzane zgodnie z art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia. Wypłata wkładu finansowego Wspólnoty musi być uwarunkowana tym, iż planowane działania zostały wprowadzone w życie, a władze dostarczą wszystkich niezbędnych informacji w wyznaczonych terminach. W dniu 29 marca 2004 r. Republika Słowacka złożyła oficjalny wniosek dotyczący zwrotu wszystkich wydatków poniesionych na jej terytorium.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 7 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854) (1)

 • Dz. U. L287 - 5 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L287 - 4 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L287 - 3 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L287 - 1 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.