Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 4

L 287/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG data „30.9.2004” w kolumnie g dla kolejnych numerów od 1 do 60 zostaje zastąpiona przez „31.12.2005”. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie ustawy, przepisy i postanowienia administracyjne niezbędne do zastosowania się do niniejszej dyrektywy nie później niż do 1 października 2004 r. Niezwłocznie przedstawiają Komisji teksty tych postanowień oraz tabelę korelacji między tymi postanowieniami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych postanowień prawa krajowego, które przyjmują w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2004 r.

W kwietniu 2002 r. Komisja włączyła do części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG sześćdziesiąt farb do włosów o kolejnych numerach od 1 do 60. Ze względu na to, że potrzebna była większa ilość informacji o tych farbach do włosów, aby Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP) mógł zakończyć ocenę ryzyka tych substancji, farby te otrzymały warunkowe zezwolenie na zastosowanie w produktach kosmetycznych do 30 września 2004 r. W grudniu 2002 r. SCCNFP ustalił podstawowe wymagania dotyczące przeprowadzania nowoczesnej oceny ryzyka farb do włosów. W następstwie procesu konsultacji z Państwami Członkowskimi i zainteresowanymi stronami w grudniu 2003 r. uzgodniono, że lipiec 2005 r. to data odpowiednia do przedstawienia SCCNFP dodatkowych informacji o farbach do włosów spełniających nowe wymagania. Dlatego okres, na który farby te włączono do części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG, musi zostać przedłużony. W związku z tym dyrektywa 76/768/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

(2)

(3)

W imieniu Komisji

Olli REHN

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/83/WE (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 14 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

 • Dz. U. L287 - 7 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854) (1)

 • Dz. U. L287 - 5 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L287 - 3 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L287 - 1 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.