Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2004-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 5

8.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/5

DYREKTYWA KOMISJI 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Dlatego niezbędne jest włączenie piżma ksylenowego i piżma ketonowego do części I załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG przy jednoczesnym usunięciu odpowiednich zapisów w części 2 wymienionego załącznika. W związku z tym dyrektywa 76/768/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do dyrektywy 76/768/EWG zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie, najpóźniej do dnia 1 października 2004 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Ponieważ nie wykonano oceny ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (2), okres włączenia do części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG piżma ksylenowego i piżma ketonowego przedłużono do 30 września 2004 r. W dniu 8 stycznia 2004 r. Komitet Naukowy Toksykologii, Ekotoksykologii oraz Ochrony Środowiska przyjął opinię na temat wyników oceny ryzyka piżma ksylenowego i piżma ketonowego przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 793/93. Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP) potwierdził, że piżmo ksylenowe może być bezpiecznie stosowane w produktach kosmetycznych, z wyjątkiem produktów ochrony jamy ustnej, do maksymalnego stężenia w produkcie końcowym wynoszącego 1 % w czystej kompozycji zapachowej, 0,4 % w wodzie toaletowej i 0,03 % w innych produktach oraz że piżmo ketonowe może być bezpiecznie stosowane w produktach kosmetycznych, z wyjątkiem produktów ochrony jamy ustnej, do maksymalnego stężenia w produkcie końcowym wynoszącego 1,4 % w czystej kompozycji zapachowej, 0,56 % w wodzie toaletowej i 0,042 % w innych produktach.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/83/WE (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 287/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2004

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w części 2 skreśla się pozycje nr 61 i 62; 2) w części 1 dodaje się następujące pozycje nr 96 i 97:

Restrykcje Nr Substancja Obszar zastosowania i/lub użycia Maksymalne zatwierdzone stężenie w końcowym produkcie kosmetycznym Inne ograniczenia i wymagania Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie

a „96

b Piżmo ksylenowe (CAS nr 81-15-2)

c Wszystkie produkty kosmetyczne, z wyjątkiem produktów ochrony jamy ustnej

d a) 1,0 % w czystej kompozycji zapachowej b) 0,4 % w wodzie toaletowej c) 0,03 % w innych produktach a) 1,4 % w czystej kompozycji zapachowej b) 0,56 % w wodzie toaletowej c) 0,042 % w innych produktach”

e

f

97

Piżmo ketonowe (CAS nr 81-14-1)

Wszystkie produkty kosmetyczne, z wyjątkiem produktów ochrony jamy ustnej

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 14 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

 • Dz. U. L287 - 7 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854) (1)

 • Dz. U. L287 - 4 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L287 - 3 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L287 - 1 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.