Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 7

Strona 1 z 3
8.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854)

(Jedynie teksty w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, fińskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/630/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich, jakie mają być przeprowadzone w roku 2004; uznano, że są one spójne z tymi wytycznymi, a zatem powinny zostać indywidualnie zatwierdzone.

(4)

Wydatki związane z programami, jakie mają być zatwierdzone, poniesione od dnia 15 marca 2004 r., także kwalifikują się do współfinansowania. Cypr przedłożył program badawczy, jednak z powodu małej skali planowanych badań nie ubiegał się o wsparcie finansowe Wspólnoty, jednak program ten powinien zostać oficjalnie zatwierdzony. Ponadto zaleca się określenie zasad ogłaszania wyników badań oraz dla celów zakwalifikowania kosztów ujętych we wnioskach o współuczestnictwo finansowe Wspólnoty w kosztach ponoszonych przez Państwa Członkowskie w związku z realizacją programu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Rady 90/424/EWG określa wkład finansowy Wspólnoty w podjęcie technicznych i naukowych środków niezbędnych dla opracowania prawodawstwa weterynaryjnego Wspólnoty oraz edukacji i szkolenia weterynaryjnego. Decyzja Komisji 2004/111/WE (2) przewiduje wprowadzenie w roku 2004 r. badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich, zgodnie z planami badań zatwierdzonymi przez Komisję; badania te będą sprawdzały obecność infekcji u drobiu, co może prowadzić do przeglądu obecnego prawodawstwa i przyczynić się do poznania możliwych zagrożeń dla ludzi i zwierząt, których źródłem są dzikie zwierzęta. Programy przedłożone przez Państwa Członkowskie zostały zbadane przez Komisję w oparciu o wytyczne ustanowione decyzją 2004/615/WE zmieniającą decyzję 2004/111/WE w sprawie wprowadzenia badań influenzy

(6)

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie przeprowadzą badania influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa zgodnie z programami wymienionymi w załączniku I i niniejszym zatwierdzonych dla danego okresu.

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją 2004/615/WE (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 59).

(1)

L 287/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2004

2. Wkład finansowy Wspólnoty w koszty pobierania próbek i ich analizy powinien zostać przyznany każdemu Państwu Członkowskiemu do maksymalnej kwoty podanej w załączniku I. Wkład ten zostanie przyznany pod warunkiem, że Państwo Członkowskie: a) wprowadzi w życie akty prawne, przepisy lub postanowienia administracyjne niezbędne do realizacji programu, b) przekaże Komisji oraz Laboratorium Referencyjnemu Wspólnoty ds. Influenzy Drobiu, najpóźniej do dnia 15 marca 2005 r., sprawozdanie końcowe dotyczące wykonania programu od strony technicznej i uzyskanych wyników, zgodnie ze wzorami raportów określonymi w załącznikach II, III, IV i V, oraz dołączy dowody uzasadniające koszty poniesione w danym okresie, dla którego zatwierdzono program,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 287 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 14 z 20048.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

 • Dz. U. L287 - 5 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L287 - 4 z 20048.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L287 - 3 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L287 - 1 z 20048.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.