Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

Data ogłoszenia:2004-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 3

11.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1592/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (2), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3), w szczególności jego art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami. Na podstawie dokumentacji przewidzianej w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 okazało się, że dostępne są jeszcze ilości cukru dla zobowiązań do dostawy cukru preferencyjnego pochodzącego z Indii oraz Suazi na okres dostawy 2004/2005, odnośnie do których limity zostały już wykorzystane. W tych warunkach Komisja musi zaznaczyć, iż wspomniane limity należy uważać za niewykorzystane,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Limity zobowiązań do dostawy cukru preferencyjnego pochodzącego z Indii oraz Suazi na okres dostawy 2004/2005 uważa się za niewykorzystane. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2004 r.

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 2). 2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1. ( (3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1409/2004 (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 11).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L290 - 4 z 200411.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2004 z dnia 10 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L290 - 1 z 200411.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/2004 z dnia 10 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.