Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 3

Strona 1 z 10
14.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie zastosowania art. 92 i art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) i lit. i), po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa, o ile art. 89 Traktatu uznano za mający zastosowanie do takich produktów.

Komisja ocenia zgodność pomocy państwa w sektorze rybołówstwa na podstawie celów zarówno polityki konkurencji, jak i wspólnej polityki rybołówstwa (CFP).

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do stwierdzenia, zgodnie z art. 87 Traktatu, że pod pewnymi warunkami pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia przewidzianemu w art. 88 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2) nie ma zastosowania do działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami wymienionymi w załączniku I do Traktatu. Komisja zastosowała art. 87 i art. 88 Traktatu do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa w licznych decyzjach, a także określiła swoja politykę, ostatnio w Wytycznych dla badania pomocy państwa w odniesieniu do rybołówstwa i akwakultury (3) („Wytyczne dla rybołówstwa”). W świetle znacznego doświadczenia Komisji w stosowaniu wyżej wymienionych artykułów do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa, właściwym jest, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru oraz uproszczenia procedur administracyjnych, nie osłabiając przy tym monitoringu ze strony Komisji, aby Komisja skorzystała z uprawnień przyznanych jej na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98 również w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją,

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować pomoc udzielaną w sektorze rybołówstwa, która przez wiele lat była rutynowo akceptowana przez Komisję. Pomoc taka nie wymaga dokonywania przez Komisję oceny zgodności ze wspólnym rynkiem każdego z poszczególnych przypadków, pod warunkiem że jest ona zgodna z warunkami ustanowionymi w odniesieniu do funduszy strukturalnych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 ustanawiającym szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4) oraz z niektórymi innymi warunkami.

(6)

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno odpowiednio obejmować następującą pomoc: pomoc na promocję i/lub reklamę produktów rybołówstwa, pomoc dla grup producentów, pomoc na ochronę i rozwój zasobów wodnych, pomoc na działania innowacyjne i pomoc techniczną, pomoc na infrastrukturę portową, pomoc na złomowanie statków rybackich, pomoc na niektóre działania społeczno-ekonomiczne, pomoc na inwestycje w dziedzinie przetwórstwa i/lub obrotu produktami rybołówstwa, pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i rybołówstwa śródlądowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 17 z 200414.9.2004

  Wspólne działanie 2004/638/GASP z dnia 13 września 2004 r. zmieniające wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L291 - 14 z 200414.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia drugiego etapu planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3374)

 • Dz. U. L291 - 12 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L291 - 1 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.