Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 292 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2004 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3364) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 292 POZ 21

Strona 1 z 2
15.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2004 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3364)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/639/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2,

(6)

Wykaz centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz nasienia pochodzącego z państw trzecich, jest ustanawiany i aktualizowany zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 88/407/EWG przewidującej, że aktualna wersja wszystkich wykazów ma być udostępniana publicznie. Te wykazy znajdują się na stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/food/index_en.htm.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 90/14/EWG (2) ustanawia wykaz państw trzecich, z których może być przywożone nasienie bydła. Decyzja Komisji 91/277/ EWG (3) ustanawia środki ochrony zdrowia w odniesieniu do przywozu głęboko zamrożonego nasienia bydła z Izraela. Decyzja Komisji 94/577/WE (4) ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu nasienia bydła z państw trzecich. Po zmianie dyrektywy 88/407/EWG dyrektywą Rady 2003/43/WE (5) konieczna jest zmiana decyzji Komisji odnoszących się do przywozu nasienia bydła domowego do Wspólnoty.

(8)

Dyrektywa 2003/43/WE zmieniająca dyrektywę 88/407/EWG przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2005 r., nasienie bydła domowego musi być pozyskiwane, poddawane obróbce i przechowywane zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi dyrektywą 2003/43/WE, by mogło kwalifikować się do przywozu.

(2)

(7)

(3)

Niemniej jednak, zgodnie z przepisami dyrektywy 88/407/EWG, właściwe jest zezwolenie na ciągły przywóz nasienia bydła domowego pochodzącego z zapasów zgromadzonych przed wprowadzeniem zmian do dyrektywy 2003/43/WE.

(4)

Dlatego art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE przewiduje, że:

(1) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 8 z 11.1.1990, str. 71. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/52/WE (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 67). (3) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 60. (4) Dz.U. L 221 z 26.8.1994, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/52/WE. (5) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 23.

— do 31 grudnia 2004 r. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz nasienia, które zostało pozyskane, poddane obróbce i było przechowywane przed 31 grudnia 2004 r. i któremu towarzyszy świadectwo zgodne z poprzednim wzorem obowiązującym przed wprowadzeniem zmian dyrektywą 2003/43/EWG,

L 292/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2004

— po tym dniu Państwa Członkowskie nie zezwalają na przywóz nasienia bydła domowego na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, chyba że zostało ono pozyskane, poddane obróbce i było przechowywane przed 31 grudnia 2004 r.

(9)

Wobec tego należy ustanowić wzór świadectwa dla przywozu nasienia bydła domowego, pozyskanego, poddanego obróbce i przechowywanego przed 31 grudnia 2004 r., który ma być stosowany, począwszy od 1 stycznia 2005 r. Dogodnie byłoby zebrać w jednym akcie wszystkie informacje odnoszące się do przywozu nasienia bydła domowego (wykaz zatwierdzonych państw trzecich, wymagania weterynaryjne stosujące się do przywozu oraz wykaz zatwierdzonych centrów w tych państwach trzecich) i uchylić odpowiednio decyzje 90/14/EWG, 91/277/EWG i 94/577/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 292 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 19 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L292 - 17 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2004 z dnia 14 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L292 - 12 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L292 - 10 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 września 2004 r.

 • Dz. U. L292 - 8 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 września 2004 r.

 • Dz. U. L292 - 6 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L292 - 5 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L292 - 4 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L292 - 3 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów smuklicy przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L292 - 1 z 200415.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.