Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2004-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 14

L 293/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

jąca się strona« oraz »Państwa lub drogi kolejowe« zastępuje się wyrażeniami »Państwa Członkowskie«. Tekst zmian RID w wersji z roku 2004 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.” Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 1 października 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabele korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Komisji

Loyola DE PALACIO

W załączniku do dyrektywy 96/49/WE mowa jest o regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stosowanym od 1 lipca 2003 r. RID jest zwykle aktualizowany co dwa lata. Ostatnia aktualizacja obowiązuje od 1 stycznia 2003 r., z okresem przejściowym do 30 czerwca 2003 r. Wyjątkowo RID został zaktualizowany ponownie po upływie roku i jego aktualna wersja weszła w życie 1 stycznia 2004 r. W związku z tym konieczna jest zmiana załącznika do dyrektywy 96/49/WE. Środki ustanowione niniejszą dyrektywą są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, o której mowa w art. 9 dyrektywy 96/49/WE,

(2)

(3)

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik do dyrektywy 96/49/WE otrzymuje brzmienie: „Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) zamieszczone w załączniku I do dodatku B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r., przy zrozumieniu, że wyrażenia »umawia-

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2003/29/WE (Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 47).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 30 z 200416.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 200416.9.2004

  Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

 • Dz. U. L293 - 12 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L293 - 10 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L293 - 7 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2004 r.

 • Dz. U. L293 - 6 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L293 - 5 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L293 - 4 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 3 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 1 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.