Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

Data ogłoszenia:2004-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15

Strona 1 z 10
16.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 3/2004 WSPÓLNEJ RADY WE-MEKSYK z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r. (2004/640/WE)

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „Umową”), podpisaną w Brukseli w dniu 8 grudnia 1997 r., w szczególności jej art. 5 i 10 w związku z art. 47, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

3. Strony wyrażają zgodę na zwołanie spotkania na wniosek jednej ze stron w celu omówienia sytuacji dwustronnej wymiany handlowej, w momencie gdy obecny system przywozowy UE zastąpiony zostanie systemem czysto taryfowym. 4. Niniejszy artykuł nie narusza postanowień klauzuli przeglądu określonej w art. 10 decyzji Wspólnej Rady nr 2/2002. Artykuł 2 1. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do towarów wywożonych z Meksyku do jednego z nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw Członkowskich do Meksyku, które spełniają kryteria określone w załączniku III do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 oraz które w dniu przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej znajdują się w tranzycie, w drodze albo w składzie czasowym, składzie celnym lub wolnym obszarze celnym na terenie Meksyku lub jednego z nowych Państw Członkowskich. 2. W powyższych przypadkach przyznane zostanie traktowanie preferencyjne, które uzależnia się od przedstawienia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od daty przystąpienia, świadectwa przewozowego EUR.1 wystawionego retrospektywnie przez organy celne lub przez właściwe organy rządowe kraju wywozu wraz z dokumentami zaświadczającymi o bezpośrednim transporcie danych towarów. Artykuł 3 Artykuły 17 ust. 4 i 18 ust. 2 oraz dodatek IV załącznika III do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 zostają zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika III do niniejszej decyzji. Artykuł 4 1. Podmioty z nowych Państw Członkowskich wyszczególnione w załączniku IV do niniejszej decyzji są dodane do odpowiednich sekcji załącznika VI część B decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000. 2. Lista publikacji nowych Państw Członkowskich zamieszczona w załączniku V do niniejszej decyzji jest dodana do części B załącznika XIII decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000.

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) z dniem 1 maja 2004 r. niezbędne jest dostosowanie, z mocą od tego samego dnia, niektórych postanowień decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r. (2) w sprawie wymiany towarowej, certyfikacji pochodzenia oraz zamówień publicznych. Niezbędne jest przyjęcie przepisów przejściowych w odniesieniu do towarów, które w dniu przystąpienia znajdują się w tranzycie lub w drodze między Meksykiem a nowymi Państwami Członkowskimi albo są składowane czasowo,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Załącznik I do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 zostaje zmieniony zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku I do niniejszej decyzji. 2. Kontyngenty taryfowe dla produktów objętych kodem CN 0803 00 19 (banany), wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji, przestaną być stosowane w momencie, gdy obecne kontyngenty WTO zostaną zastąpione systemem czysto taryfowym.

Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 45. (2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10. (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 30 z 200416.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 200416.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L293 - 12 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L293 - 10 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L293 - 7 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2004 r.

 • Dz. U. L293 - 6 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L293 - 5 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L293 - 4 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 3 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 1 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.